تبلیغات
دانلود پایان نامه - تحقیق بررسی همراستایی (همسویی) استراتژیک در کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

تحقیق بررسی همراستایی (همسویی) استراتژیک در کارت امتیازی متوازن  شامل 48 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بررسی همراستایی (همسویی) استراتژیک در کارت امتیازی متوازن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- مقدمه

مقاله حاضر در سه قسمت اصلی ارائه می‏شود. در قسمت اول، مرور مختصری بر مهم‏ترین تعاریف تحقیق انجام می‏شود. در قسمت دوم، پژوهش‏های پیشین مرتبط با حوزه همراستایی استراتژیک، ابتدا در بستر مدیریت استراتژیک و سپس در چارچوب BSC مرور خواهد شد. سپس شکاف‏های مطالعاتی تبیین می‏گردد. درنهایت در بخش سوم، متدولوژی‏های به‌کاررفته ، همراه با پیشینه مطالعات مرتبط مرور خواهند شد.

۲-۲- تعاریف

همراستایی (همسویی) استراتژیک[۱]، حوزه مطالعاتی بسیار گسترده‏ای هست که بنا به ساختارها، ریشه‏های مطالعاتی و جایگاه سازمانی تنوع ساختاری و لغوی گسترده‏ای را در برمی‌گیرد. در این بخش سعی خواهد شد تا این ساختارها و ریشه‏های مطالعاتی بنا به تعریفی که مطالعات پیشین از آن داشته‏اند و با استفاده از جمع‏بندی‏های که خود محقق از این مطالعات داشته است، معرفی و دسته‏بندی شوند.

۲-۲-۱- همراستایی (همسویی) استراتژیک

در تعریف و توصیف همراستایی، با توجه به ساختارها و واژگان بکار گرفته‌شده در جهت توصیف و مدل‏سازی آن، تنوع بسیار چشم‏گیری قابل ‌مشاهده هست (هیل و براون[۲]، ۲۰۰۷، ونکاترمن و کامیلوس[۳]، ۱۹۸۴). این خود یکی از مشکلات اصلی در باب بررسی و تحلیل تحقیقات مرتبط، با استفاده از کلید واژگان موجود و نیز ارائه یک ساختار مدون به‌عنوان درخت دانش می‏باشد. در این مطالعه ازاین‌پس دو واژه “همسویی” و “همراستایی” به یک معنا به‌کاربرده می‏شوند.

عبارات پرکاربردی نظیر تناسب استراتژیک[۴]، همراستایی استراتژیک[۵] (که گاهی به یک معنا بکار برده‏ می‏شوند) و نیز همرایی استراتژیک[۶]، در جهت تداعی معانی از قبیل تناسب، انسجام[۷]، سازگاری[۸] و همسازی[۹] مابین ابعاد مختلف سازمانی، از جانب محققان متعدد بکار گرفته‌شده‌اند (پریتو و کاروالهو[۱۰]، ۲۰۱۱).

باوجوداین گستردگی و گاه تضاد‏های موجود، محقق سعی خواهد کرد تا همسویی را در تعاریف، ساختارها و فرم‏های متنوع موجود بررسی و ضمن تشریح هریک، یک الگوی کلی، به‌عنوان درخت دانش در اختیار بگذارد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، همسویی می‏تواند از چند وجه، تنوع ساختاری و مفهومی داشته باشد:

تنوع وابسته به تعاریف و معانی؛

تنوع وابسته به جایگاه همسویی در مدیریت استراتژیک؛

تنوع وابسته به فرم‏های ایجاد و جاری‏سازی همسویی؛

تنوع وابسته به ساختار متغیرها و مفاهیمی که همسویی در مطالعه آن‏ها بکار می‏رود.

۲-۲-۲-۱- تعاریف همراستایی

تعاریف همراستایی در طول دهه‏های مختلف، با توجه به گسترش روزافزون مباحث، دچار تغییرات جزئی و یا کلی شدند. در ادامه با ارائه برخی از این تعاریف سعی می‏شود تا این تحول در حد امکان تبیین و الگوی تطبیقی این پژوهش مشخص شود.

در اولین تعاریف ارائه‌شده در ادبیات موضوعی در مورد همراستایی، نادلر و توشمن[۱۱] (۱۹۸۰، ص. ۴۰) همراستایی را “میزان سازگاری[۱۲] در  نیازها[۱۳]، تقاضاها[۱۴]، اهداف،[۱۵]مقاصد[۱۶]، و یا ساختار[۱۷] یک جزء با جزء دیگر” عنوان می‏کنند.

پورتر (۱۹۹۶، ص. ۷۳) مدعی است: “تناسب استراتژیک میان فعالیت‏های متنوع سازمانی، نه‌تنها برای یک سازمان ایجاد مزیت رقابتی می‏کند بلکه آن را قادر می‏سازد تا این توانایی و مزیت را به ثبات برساند”.

لباویتز و رسانسکی[۱۸] (۱۹۹۷، ص. ۵) نیز همراستایی را ” هم به‌مانند یک فعل[۱۹] و هم یک اسم[۲۰]” عنوان می‏کنند: “حالتی از بودن و نیز مجموعه‏ای از فعالیت‏ها. همراستایی][ به یکپارچگی سیستم‏های کلیدی و فرآیندها اشاره دارد و سعی در پاسخ به تغییرات در محیط بیرونی دارد“.

۲-۲-۲-۲- جایگاه همراستایی در مدیریت استراتژیک

در میان مراحل سه‏گانه مدیریت استراتژیک، همراستایی در دو فاز تدوین و به‌خصوص اجرای استراتژی، دارای نقش به‏سزایی می‏باشد. هربینیاک[۲۱] و جویس[۲۲] (۲۰۰۱، ص. ۶۱۵) نیز اظهار دارند “به‌کارگیری کارآمد یک مدل اجرایی، با استفاده از مراحل به‌هم‌پیوسته آن، نیازمند شناخت عملکردهای این اجزا و تناسب[۲۳] مابین اجزای این مدل می‏باشد“. مطالعات کاربردی بسیاری نیز مبین تأثیر به‏سزای همراستایی در دو فاز تدوین و اجرای استراتژی می‏باشد (پریتو و کاروالهو، ۲۰۱۱). در فاز طراحی و تدوین، اهم ایجاد تناسب و همسویی میان استراتژی سازمان با ارزیابی عملکرد[۲۴] داخلی سازمان و نیز ارزیابی خارجی فرصت‏ها و تهدیدهای محیطی پیش روی سازمان، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در فاز پیاده‏سازی، ایجاد همسویی و سازگاری در سیستم‏های کلیدی، فرآیندها و تصمیمات داخلی سازمان مهم تلقی شده است (کتوریا و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۲-۳- فرم‏های جاری‏سازی همراستایی

هر پدیده‏ای برای آن‌که در یک مجموعه و یا سیستم پذیرفته و در بطن آن جای بگیرد، نیاز به معرفی و جاری‏سازی مابین اجزای آن مجموعه و سیستم دارد تا توسط تمام اجزا شناخته شود و برای مجموعه و سیستم موردنظر مبهم باقی نماند.

در ادبیات موضوعی، به‌طور آشکار دو نوع جاری‏سازی و یا فرم‏های همراستایی[۲۵] (کتوریا و همکاران، ۲۰۰۷) قابل‌تمییز و تبیین است، که از آن به‌عنوان ابعاد همراستایی نیز یاد می‏شود (پریتو و کاروالهو، ۲۰۱۱):

همراستایی عمودی

همراستایی افقی

کتوریا و همکاران (۲۰۰۷، ص. ۵۰۵) همراستایی عمودی را “پیکره‏بندی و هم‏‏آراست نمودن[۱] استراتژی‏ها، اهداف، برنامه‏های اقدام[۲] و تصمیمات در میان سطوح مختلف سازمان” و همراستایی افقی را “هماهنگی تلاش‏ها در طول سازمان‏” عنوان می‏کنند و معتقدند “همراستایی افقی در درجه اول متناسب با سطوح پایینی سلسله‌مراتب استراتژی می‏باشد”.

۲-۲-۲-۴- ساختارهای همراستایی

مفاهیم و متغیرهایی که جهت مطالعات همراستایی انتخاب می‏شوند، می‏توانند با توجه به ساختاری که در آن از این مفاهیم و متغیرها استفاده می‏شود، معانی متفاوتی به ساختار همراستایی مدنظر بدهند. در این مطالعه، سه ساختار کلی با توجه به پیشینه مطالعات (ونکاترمن و کامیلوس، ۱۹۸۴؛ پریتو و کاروالهو، ۲۰۱۱) مدنظر قرارگرفته است:

همراستایی استراتژیک بُرونی[۳] به ایجاد سازگاری مابین ظرفیت‏ها، منابع و استراتژی‏ها با محیط بیرونی سازمان اطلاق می‏شود.

همراستایی استراتژیک درونی[۴] به بسیج[۵] منابع داخلی، اعم از مشهود و نامشهود، در جهت پیاده‏سازی استراتژی تدوین‌شده برای سازمان اطلاق می‏گردد.

همرایی استراتژیک[۶]، که گاهی نیز به‌عنوان یکی از ابعاد همراستایی استراتژیک داخلی دسته‏بندی می‏شود، به‌عنوان یک توافق و اجماع نظر در جهت تدوین و پیاده‏سازی استراتژی سازمان تعریف می‏شود (پریتو و کاروالهو، ۲۰۱۱).

در مرور ادبیات مرتبط حوزه همراستایی استراتژیک (بخش ۲-۳)، دلیل انتخاب این دسته‏بندی ساختاری بیش‏تر تشریح خواهد شد.


جهت دانلود متن کامل  تحقیق بررسی همراستایی (همسویی) استراتژیک در کارت امتیازی متوازن کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :