تبلیغات
دانلود پایان نامه - تحقیق نظریات و متفکران در باب فناوری نوین ارتباطی- اطلاعاتی (اینترنت)

دانلود پایان نامه

تحقیق نظریات و متفکران در باب فناوری نوین ارتباطی- اطلاعاتی (اینترنت) شامل 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد نظریات و متفکران در باب فناوری نوین ارتباطی- اطلاعاتی (اینترنت)  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

مقاله حاضر در چهار گفتار طرح می شود، در گفتار نخست ،  نظریات تاثیر گذار قبل از وقوع انقلاب ارتباطات- اطلاعات بحث خواهد شد. در گفتار دوم انقلاب ارتباطات و اطلاعات و عوامل موثر در آن، در گفتار سوم  نظریات و متفکران در باب فناوری نوین ارتباطی- اطلاعاتی (اینترنت)  و گفتار چهارم نیز به تکنولوژی نوین ارتباطی- اطلاعاتی ( اینترنت) و تاثیرات آن بر نگرش، آگاهی و رفتارهای مشارکتی دانشجویان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱) گفتار اول:نظریات اندیشمندان مهم قبل از وقوع انقلاب ارتباطات و اطلاعات در حوزه آزادی

۱-۱) مقدمه

قبل از ورود به بحث اصلی و چارچوب نظری پژوهش لازم است  به این مساله پرداخته شود که از دیر باز مساله آزادی فرد و نگرش ها، رفتار و فعالیت افراد مساله بسیار مهمی است اما  نوع برخورد و تاثیر پذیری آنها تحت تاثیر عوامل بسیاری بود که با عواملی که امروزه و بعد از بوجود آمدن و رخداد انقلاب ارتباطات بر آنها تاثیر گذار بودند متفاوت بود. در راستای همین موضوع  به  چند نمونه ا ز نظریاتی که در قدیم  و تا قبل از انقلاب ارتباطات بر نوع نگرش و در زمینه آزادی افراد موثر بودند می بایست پرداخته شود. بحث از آزادی به تعیین قلمرویی که افراد بتوانند در آن آزادانه اعمال رفتار و نظر کنند در وجه آزادی ذهنی و عینی به گونه های مختلفی تقسیم می شود که در وجه ذهنی آن می توان به آزادی اندیشه و در وجه عینی آن به آزادی بیان اشاره کرد که آگاهی های سیاسی و اجتماعی و… در قالب آزادی اندیشه و بحث مشارکت های سیاسی و اجتماعی و درگیرشدگیهای مدنی و سیاسی را می توان در وجه عینی آزادی و یا آزادی بیان مورد بحث قرار داد. نسبت میان حوزه فردی با حوزه اجتماعی از یک سو و همچنین این دو حوزه با حوزه سیاسی از سوی دیگر از جمله مقولاتی است که اندیمشندان و موافقان لیبرالیسم بدان پرداخته اندکه از متفکران برجسته در این مورد می توان به  آیزیا برلین، جان استوارت میل،  جان لاک و ژان ژاک روسو اشاره کرد.

۱-۲) جان لاک بنیانگذار لیبرالیسم(۱۷۰۴-۱۶۳۲)

فلسفه سیاسی سده هفدهم معتقد بود در صورتی که اقتدار حکومت محدود و آزادیهای شخصی بیشتر شود منافع فرد بهتر تامین خواهد شد. با چنین هدفی و در راه تحقق آن، نظریه پردازان از اصول قانون طبیعی، حکومت مبتنی بر رضایت، حکومت محدود و مسئول، حق انقلاب مردم و نیز از اصل توان ضروری در راه ایجاد ساز و کارهای لازم برای مردم هواداری کردند (عالم،۱۳۷۷: ۲۶۵). لاک از این دسته و از  بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال به شمار می رود. عناصر اصلی لیبرالیسم لاک تاکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود(بشیریه ، ۱۳۸۲ : ۲۸۱).

لاک گفت که همه انسان ها از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر موهبت های طبیعت زاده می شوند و همه از استعداد ها و قوای یکسانی برخوردارند. انسان ها موجودات عاقلی هستند، زیرا طبیعت و سرشت آنها حاکی از آن است که غایت آنها در خودشان است. انسان ها فقط به وسیله عقل از قانون آگاه می شوند و قانون در مفهوم درست متضمن قید و محدودیت نیست، بلکه راهنمای مرد آزاد و هوشمند است، محافظت و توسعه آزادی است. چون انسان ها عقل دارند به انگیزه همدلی و عشق و رقت احساس، عقلانی و منطقی رفتار می کنند و حقوق یکدیگر را محترم می دارند. لاک انسان را عضو یک نظام اخلاقی و تابع قانون اخلاقی دانست(عالم ، ۱۳۷۷: ۲۷۵). پس در نظریه لاک، جامعه و مردم بر حکومت یا دولت اولویت و تقدم دارند، هرچند لاک بر خلاف نظریه پردازان دیگر مثل ژان ژاک روسو، از حاکمیت مردم به عنوان منبع قدرت مطلقه سخن نمی گوید. کانون نظریه لاک بنابراین نه مردم بلکه حق و قانون طبیعی مردم است. از این رو می توان گفت که لاک «قانون گرا » بود نه « مردم گرا ». مردم با تصمیم اکثریت و با رضایت خودشان، شکلی از حکومت تاسیس می کنند که لاک آن را « قانون یا حکومت نخستین » می نامد، قانونی که سابق  بر همه قوانین دیگر است ( بشیریه، ۱۳۸۲: ۲۸۴).

۱-۲-۱) وضع طبیعی

لاک در وضع طبیعی خود معتقد به دو ویژگی بود: ۱)آزادی کامل ۲) برابری همگان. در «وضع آزادی کامل» انسانها در حدودی که قانون طبیعی تعیین کرده است، هر چه می خواهند انجام می دهند. در «وضع برابری همگانی» هیچکس حق، اقتدار یا صلاحیت بیشتری از دیگری ندارد و از این لحاظ انسان ها برابر متولد شده اند. نابرابر در استعداد ها و توانها و برابر در حقوقی که دارند. او نوشت گرچه «انسان در آن وضع آزادی نامحدودی دارد که هر چه می خواهد با شخص یا مایملک خود بکند، اما این آزادی را ندارد که خود را یا هر موجودی را که در مالکیت اوست از میان ببرد مگر در جایی که فایده ای شریفتر از صرف حفاظت آن بر آن مترتب باشد»(عالم، ۱۳۷۷: ۲۷۶).

۱-۲-۲) حق مالکیت

لاک معتقد بود انسانها در وضع طبیعی حقوق خاصی دارند که از قوانین طبیعی بر آمده است.این حقوق به طور مناسب در وضع طبیعی معین، و حمایت شده است. حقوق طبیعی انسان ها که حکومت هم باید از آنها حمایت کند، کدام اند ؟ لاک چنین مشخص کرد: «جان و مال و آزادی و همه آنها را «مالکیت» نامید.کاربرد واژه مالکیت برای مشخص کردن آزادیها ذهن را آشفته می کند، زیرا نمی توان به طور قطعی گفت لاک این را تا کجا به کار برد. در رساله دوم بارها تکرار کرد که آن را در معنای کلی به کار می برد، و در چند جا آن را آشکارا برای اشاره به اموال به کار برد. بنابراین به نظر می رسد لاک هم اموال و دارایی و هم آزادیها را در نظر داشت. مالکیت را در کاربرد کلی، لاک به عنوان یک حق به تفصیل بررسی کرد پس باید به آن توجه کرد و پذیرفت که لاک درباره دیگر حقوق طبیعی هم در پرتو مالکیت می اندیشید.(عالم،۱۳۷۷ : ۲۸۵-۲۸۴).

۱-۲-۳) سنجش و ارزیابی نظریه لاک

نظریه های لاک به ظاهر ساده اند، و همین سادگی تا حد ز یاد توجه گسترده و پذیرش وسیع آن را توضیح می دهد. اما در واقع نظریه های او پیچیده اند. لاک در بررسی های خود کوشید برای مسائل گوناگون و انبوه سیاسی زمان خود پاسخهایی بیابد و بررسی آثار او نشان می دهد پاسخها با هم تعارض دارند. بنابراین در مورد درک و مفهوم لاک اختلاف نظرهای زیادی نمایان شده است. برای مثال در این مورد اختلاف نظر هست که آیا لاک فردگرا بود یا دموکراتی جانبدار فرمانروای اکثریت، زیرا پشتیبانی او از حقوق و آزادی فردی به یک نتیجه و جانبداری او از حقوق و آزادیهای اکثریت در برابر اقلیت به نتیجه دیگری می انجامد.

لاک ضرورت وجود آزادی و اقتدار را تشخیص داد و کوشید نظامی بیافریند که در آن میان آزادی و اقتدار تعادلی آراسته ممکن باشد. به نظر می رسد دیدگاه لاک در مورد تضاد بین حاکمیت اکثریت و حقوق و آزادی فرد، این بوده است که او هر دو را می خواسته است. دموکراسی همیشه با این معما روبه رو بوده است. آیا دموکراسی نظامی است که در آن اکثریت به طور مطلق فرمانروایی می کند یا نظامی که درآن حقوق فرد برتر است و اهمیت دارد؟ در واقع هیچکدام نیست. در دموکراسی هم فرمانروایی اکثریت و هم حقوق فرد باید به رسمیت شناخته شود.

در یک عبارت خلاصه چکیده نظریه لاک را می توان بدین صورت تشریح کرد: همه مردم حقوقی دارند، اما اکثریت باید فرمانروایی کند. مالکیت حق طبیعی است، اما باید به سود عموم محدود شود. قوه قانونگذاری، قوه برتر هر حکومتی است، اما مردم می توانند برآن نظارت کنند و حتی قوه مجریه از حق ویژه برخوردار است. مردم حکمران اند، اما در عمل اعمال حاکمیت آنها به تشکیل یا برکناری حکومت محدود شده است. باید آزادی مذهبی وجود داشته باشد، اما با کاتولیکها و ملحدان نباید مدارا کرد. بدین ترتیب همه حقوق و آزادیها وجود دارند، اما همه آنها مشروط و محدود شده اند(عالم، ۱۳۷۷: ۲۹۳-۲۹۱).

۱-۳) ژان ژاک روسو  و آزادگی انسان( ۱۷۷۸-۱۷۱۲)

روسو فیلسوف فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. در عین حال وی از منتقدین اولیه و اصلی عقلگرایی و روشنگری غربی بود و به نقد سراسری جامعه و انسانیت مدرن پرداخت، هر چند راه حلی که خود عرضه می داشت، مبتنی بر همان اصول عقلگرایی و روشنگری بود(بشیریه ، ۱۳۸۲ :۲۸۷). روشنگری در فرانسه، دوره ای در تاریخ این کشور پس از استبداد لویی چهاردهم (مرگ ۱۷۱۵) تا انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ را در برگرفت. به نظر فیلسوفهای روشنگری، دشواریهای سیاسی فرانسه نمایانگر بحرانهای عمیق فکری و اجتماعی در تمدن غرب بود. این روشنگران : تاریخ را حدیث حماسه خرد، و داستان پیشرفت تاریخ بشر می دانستند و بر آن بودند که پیشرفت خرد، رشد آزادی بشر را همراه خواهد داشت. حقیقت و آزادی پا به پای هم رشد می کنند (عالم، ۱۳۷۷ : ۳۲۶). روسو هم خواهان آزادی برای فرد بود، اما نگران بود مبادا پیگیری منافع فردی جامعه را فروکشد، آن را تابع منافع فرد و نابود کند، و جامعه را از تامین زندگی اخلاقی انسان ها بازدارد. او کوشید آزادی فرد و اقتدار دولت را در هم آمیخته ترکیب کند(همان : ۳۴۳-۳۴۲). روسو معتقد بود مسئولان و شهروندان فرهیخته لازمه هر جامعه ای است. او در اقتصاد سیاسی نوشت :

اصل موضوع این است که میهن دوستی بدون آزادی، آزادی بدون فضیلت،  فضیلت بدون شهروندان نمی        تواند وجود داشته باشد، شهروند بیافرینید، پس هر چیز که لازم دارید خواهید داشت. بدون آنها چیزی نخواهید داشت مگر بردگان کم بها، از فرمانروایان دولت گرفته تا پایین تر ها(همان: ۳۴۹) .

روسو می گوید: آزادی بسیار مطلوب است اما شاید از آن استفاده بد هم بشود هر جا که افراد منافع خود را می خواهند، عده ای مجبورند رنج ببرند. با این همه، معامله ای بی سود و نا لازم خواهد بود که در مقابل امنیت، آزادی خود را تسلیم کند. هر دوی آزادی و امنیت مطلوب اند، و مسئله این است که چگونه می توان از راه انجمنی که آزادی و امنیت را تاکید می کند، هر دوی آنها را حفظ کرد: «نوعی انجمن باید به پا کرد که در نتیجه آن همه توانایی جامعه در راه پشتیبانی از جان و مال اعضای تشکیل دهنده به کار می رود، طوری که هر کس، آن زمان هم که با همتای خود متحد است از اراده خود اطاعت کند، و همچنان مانند قبل آزاد بماند».


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریات و متفکران در باب فناوری نوین ارتباطی- اطلاعاتی (اینترنت) کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :