دانلود پایان نامه

مقاله وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی؛ دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی شامل 28صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی؛ دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

نظام‌های سیاسی به نظام‌های وحدت‌گرا و کثرت‌گرا تقسیم می‌شوند. وحدت‌گرایی در حوزة سیاست در مورد اندیشه‌هایی به کار می‌رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می‌داند. در مقابل، کثرت‌گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه‌های رقیب اصرار می‌ورزد. در طول تاریخ، این دو جریان فکری ـ سیاسی، طرفداران زیادی در میان فیلسوفان سیاسی داشته، و هر کدام برای اثبات دیدگاه خود، استدلال‌های گوناگونی را بیان کرده‌اند. به نظر می‌رسد، کمتر فیلسوف سیاسی را می‌توان یافت که اندیشه‌های او در چارچوب یکی از این دو جریان قابل طرح نباشد. با این حال، هر دو جریان به یک اندازه قابل نقد بوده و هر دو راه افراط در پیش گرفته‌اند. همین امر آنها را با چالش‌هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. فیلسوفان معاصر اسلامی، با درک درست از این چالش، در جهت برون‌رفت از آن گام‌های مؤثری در بهره‌مندی از مزایای این دو جریان و پرهیز از معایب آنها برداشته و اندیشه وحدت در عین کثرت سیاسی را مطرح نمودند.

کلید‌واژه‌ها: وحدت‌گرایی سیاسی، کثرت‌گرایی سیاسی، فلسفه سیاسی.

 

مقدمه

فلسفة سیاسی دارای تاریخی کهن و پرافتخار می باشد و توانسته است تلاش های درخوری برای ارائه مباحث تئوریک مربوط به اداره جوامع سیاسی انجام دهد. یونان باستان اولین محیط جغرافیایی است که جرقه این نوع تفکر در آن زده شد. به مرور، این جرقه ها به چراغی فروزان در تاریخ فلسفه سیاسی تبدیل شد، به گونه ای که امروزه بخش اعظم حیات فلسفه سیاسی مدیون یونان باستان است. حتی فلسفة سیاسی اسلامی کلاسیک نیز بخش زیادی از حیات خود را مدیون فیلسوفان یونان است و تفکرات فلسفی مسلمانان در باب سیاست، به شدت تحت تأثیر متفکران یونان می باشد؛ نه اینکه مسلمانان مقلدان فیلسوفان یونانی بودند، بلکه این نحوه تفکر، تحت تأثیر این دسته از متفکران در جهان اسلام رونق یافت و با اندیشه های اسلامی آمیخته شد. کمتر اندیشه فلسفی را در تاریخ تفکر سیاسی می توان یافت که رگه های آن در یونان باستان قابل شناسایی نباشد. به هر حال، مروری بر این تاریخ چند هزار ساله، ما را با دو جریان اصلی وحدت گرا و کثرت گرا، در حوزه سیاست مواجه می کند. ازاین رو، مطالعة این دو جریان اصلی و مواجهه با چالش های آنها، می تواند راه گشای مناسبی برای شرایط فعلی، به خصوص جامع، اسلامی باشد. ازاین رو، در یک نگاه کلی نظام های سیاسی به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته ای از آنها بر تمرکز قدرت سیاسی و انحصار آن به اشخاص خاصی تأکید می کنند. دستة دیگر، تمایل به تکثر سیاسی و تمرکززدایی از قدرت سیاسی دارند. با رواج اندیشه های دموکراتیک و موج دموکراسی خواهی میان ملت ها، نظریه های کثرت گرایانه توانسته اند سیطره خود را بر جهان سیاست تثبیت کنند. اما تکثرگرایی افراطی، در مواردی به سستی بنیان های سیاست و در نهایت، به شکاف ها و گسست های عمیق سیاسی منجر شده است که به نوبه خود، می تواند آسیب های جدی تری را متوجه جوامع سیاسی نماید. با این حال، در فلسفة سیاسی اسلامی معاصر، تکثر سیاسی، با توجه به اقتضائات مبانی فلسفة سیاسی اسلامی و اینکه پذیرش تکثرگرایی سیاسی، مشارکت گسترده مردم در امور سیاسی و اجتماعی، نظارت عمومی بر رفتار حاکمیت و اقتدار نظام سیاسی را فراهم ساخته و به شکل گیری احزاب، جمعیت ها و انجمن ها در جهت مصالح جامعه می انجامد، به طور مشروط مقبول واقع شده است. ازاین رو، برای کنترل آسیب های ناشی از تکثرگرایی سیاسی، در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر، مؤلفه هایی از وحدت گرایی هم به جد مورد توجه قرار گرفته، تا علاوه بر بهره مندی از محاسن تکثرگرایی، از معایب آن نیز خودداری شود. البته این رویکرد نسبتاً جدیدی هم که در فلسفة سیاسی اسلامی معاصر مطرح گردیده است، در چارچوب همان دو جریان اصلی، با اندکی تعدیل در آنها قابلیت طرح پیدا کرده است. بنابر این، می توان به این نکته که وحدت گرایی و کثرت گرایی سیاسی دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی است، اصرار ورزید.

جهت دانلود متن کامل مقاله وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی؛ دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی  شامل 43صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می‌باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می‌گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین‌رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست‌یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می‌گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام‌شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می‌باشد. در این صورت، جامعه از شاخص‌هایی هم‌چون عمل صالح‌ سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت‌پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره‌مند خواهد شد، ازاین‌رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه‌ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ‌الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.

واژگان کلیدی: خلقت، ملکیت، ولایت، تصرّف، پیشرفت، پیشرفت سیاسی ولایت‌مداری

 

پیش درآمد

با شکل‌گیری اوّلین جوامع بشری، یکی از پرسش‌هایی که همواره مورد گفتگوی اندیشمندان در دوره‌های مختلف تاریخ بوده، پرسش از حقّ حاکمیت می‌باشد. چگونگی پاسخ به این پرسش، موجب شکل‌گیری انواع گوناگون حکومت‌ها و تمدن‌های متفاوت شده است. اما در اندیشه اسلامی، تنها کسی که به دلیل برخورداری از ربوبیت تکوینی و تشریعی، دارای ولایت بوده و از حقّ حاکمیّت و تصرّف در موجودات عالم و از جمله انسان دارد، خداوند متعال است. ولایت تشریعی خداوند در عالم از طریق انبیا و اولیای او متحقّق می‌گردد. تنها این نوع ولایت و حاکمیّت است که با هدف خلقت بشر سازگاری دارد. از این رو، تنها در سایه چنین ولایتی است که انسان تکامل و تعالی می‌یابد. بر این اساس، ولیّ خداوند محور امور جامعه به شمار می‌آید و موجب شکل‌گیری مدنیّت ولایی می‌گردد.

در اندیشه اسلامی، هدف غایی تمامی ابعاد پیشرفت، دست‌یابی بشر به تعالی و تکامل همه جانبه است. در این میان، افزون بر این‌که حوزه‌های دنیایی خویش را به بهترین شکل ممکن سامان می‌بخشد، راه تعالی و تکامل و رسیدن به قرب حقّ را طی می‌کنند. لازمه دست‌یابی به این امر، تربیت صحیح انسان بر اساس تعالیم دینی توسط اولیای الاهی است. این مهم، در دوران حضور، توسط ولیِّ معصوم(ع) و در عصر غیبت، به وسیله فقیه عادل جامع‌الشرایط محقّق می‌گردد. بر این اساس، در یک جامعه دینی، دست‌یابی به پیشرفت، تکامل و تعالی در صورتی محقق می‌شود که افزون بر برخورداری افراد جامعه از بینش و باور ولایی، حوزه‌های گوناگون جامعه اعم از ساختار سیاسی، فرهنگی و حقوقی و نیز حوزه‌های رفتارهای، اعم از گروه‌ها و نخبگان و شهروندان، در امر تحقّق نظام ولایی، و تبعیّت از دستورات ولی فقیه مشارکت نمایند. از این روی، این تحقیق تلاش دارد تا شاخص ولایت‌مداری در پشرفت سیاسی اسلامی‌ـ ایرانی را واکاوی نموده و بایسته‌های نظام ولایی را بیان کند.

 

الف:کلیات

ولایت در اصطلاح

برای اصطلاح «ولایت» تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. هر یک از این تعاریف، به جنبه‌ای از شؤون «ولی» توجه دارد. به عنوان نمونه، مرحوم نائینی در تعریف «ولایت» بیان می‌کند که ولایت نوعی ریاست بر مردم در امور دینی و دنیایی، زندگی و آخرت ایشان است.۱ مرحوم بحر العلوم ولایت را حفظ مردم و رعایت مصحلت آنان در امور دنیا و آخرت و ضرورت جلوگیری از فساد یا افساد آن چیزی می‌داند که به مصلحت مردم باشد.۲

جهت دانلود متن کامل مقاله ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی کلیک نمایید

نظرات() 

با سلام
لیست جدیدترین مقالات دانشجویی در رشته های فلسفه و تاریخ و معارف و علوم سیاسی که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد آماده شد


مقاله ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی
مقاله وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی؛ دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی
مقاله وجوب حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی صاحب عروه
مقاله نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه آیت‌الله مصباح و السدیر مک‌اینتایر
مقاله نقد و بررسی آرمان شهر افلاطون در پرتو مدینه فاضله مهدوی
مقاله معنا و مبناشناسی کرامت انسانی؛ با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه های قرآنی
مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی
مقاله مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی

مقاله محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب
مقاله مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی
مقاله گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه
مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه
مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی
مقاله طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص»
مقاله سیمان استخوان
تحقیق هویت ملی ایرانیان
تحقیق بررسی عوامل تغییر رفتار درون خانوادگی کودکان دبستانی در سال اول ورود به مدرسه
تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه
تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمدنظرات() 

چهارشنبه 28 مهر 1395

مقاله کاخ ورسای

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله کاخ ورسای  شامل 22 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  کاخ ورسایمی باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مجموعه کاخ ورسای

کشف استعدادهای هنر برای نمایش قدرت و عظمت به کلیسای رم منحصر نبود. پادشاهان و شهریاران قرن هفدهم اروپا نیز، نه کمتر از کلیسای رم، علاقه داشتند که قدرت خویش را به نمایش بگذارند و از آن طریق نفوذ بیشتری بر اذهان رعایای خود بدست آورند. آنها نیز می‌خواستند انسانهایی متفاوت و متمایز برشمرده شوند. کسانیکه به برکت حق الهی سلطنت، در ترازی مافوق آدمیان عادی قرار گرفته‌اند. این موضوع بویژه در مورد قدرتمندترین حکمران نیمه دوم قرن هفدهم اروپا، یعنی لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، مصداق داشت که نمایش شکوهمندی سلطنت، بخشی از برنامه سنجیده سیاسی او را تشکیل می‌داد.

اینکه لوئی چهاردهم، برنینی را برای همکاری در قصر خود به پاریس دعوت کرد، مطمئناً از باب تصادف نبود. البته این پروژه بلندپروازانه هرگز بمعنای واقعی صورت نیافت. ولی یکی دیگر از قصرهای لوئی چهاردهم، دقیقاً نقش نماد قدرت بیکران او را به خود گرفت. این قصر همان قصر معروف ورسای است که حدود سالهای ۱۶۶۰ تا ۱۶۸۰ ساخته شد. ورسای دارای چنان عظمتی است که هیچ عکسی نمی‌تواند تصوری از نمای ان را در ذهن بیننده ایجاد کند. بیش از ۱۲۳ پنجره در هر اشکوب به پارک مجاور باز می‌شود. خود پارک با خیابانهایی از درختان آراسته، گلدان‌ها و مجسمه‌های آن و تراس‌ها و دریاچه‌های آن، کیلومترها در دل طبیعت ادامه می‌یابد!

ساختمان مجموعه لوور تازه آغاز شده بود که لوئی چهاردهم تصمیم گرفت در یکی از شکارگاههای سلطنتی به نام ورسای (که درواقع نام کاخ از روی نام محل برداشته شده و درواقع محل ورسای از گذشته‌های دور وجود داشته است) که در چند کیلومتری پاریس قرار داشت، کاخی عظیم برپا دارد. سپاه بزرگی از معماران، تزئین‌کاران، پیکرتراشان، نقاشان و معماران فضای سبز به سرپرستی کِلی، یکی از شاگردان پیشین نیکولا پوسن بنام شارل لوبرن، مشاور هنری و رئیس آکادمی سلطنتی نقاشی و پیکرتراشی، دست بکار شدند. تبدیل شکارگاه سلطنتی به یک کاخ، در دست اینان به بزرگترین پروژه ساختمان آن عصر مبدل شد.

ورسای بیشتر به لحاظ عظمت و شکوه، یک بنای باروک محسوب می‌شود تا به لحاظ ریزه‌کاری‌های آن. معماران این کاخ عظیم، آن را در قالب سه عمارت مستقل طراحی کرده‌اند که یک عمارت در وسط و دو عمارت در جناحین آن قرار گرفته‌اند. و هر سه مظهر اشرافیت و عظمت هستند. در عمارت مرکزی (یا میانی)، با ردیفی از ستونهای آیونیایی و یک پیشانی برآمده بر روی آنها و ردیفی از تندیس‌ها بر فراز پیشانی، میانه اشکوب همکف را مورد تأکید قرار داده‌اند. و با فرم‌های تزئینی مشابه، دو برآمدگی در طرفین برآمدگی میانی ایجاد کرده‌اند. بعید بود که معماران با تلفیق ساده عناصر خالص رنسانس بتوانند بر یکنواختی چنین بنای عظیمی فائق آیند. ولی آنها به کمک تندیس‌ها، گلدان‌ها و نقوش ویکتوریا توانسته‌اند بگونه‌ای ایجاد تنوع نمایند. بنابراین در چنین نماهایی است که می‌توان به بهترین نحو، نقش و هدف فرم‌های باروک را باز شناخت. چنانچه طراحان ورسای اندکی بیشتر جرأت به خرج می‌دادند، و در قسمت‌بندی و جفت‌و‌جور کردن این بنای عظیم و گسترده از روش‌های بدیع و غیرکلاسیک، بیشتر بهره می‌گرفتند، چه‌بسا حتی موفقیت بیشتری هم بدست می‌آوردند. از این درس، معماران نسل بعد تمام و کمال بهره گرفتند. کلیساهای رمی باروک و نیز قصرهای فرانسوی باروک به نحو بی‌سابقه‌ای قوه تخیل زمانه را برانگیختند. هر امیر کوچکی در جنوب آلمان می‌خواست کاخ ورسای خود را داشته باشد.

حدود ‌سالهای ۱۷۰۰ میلادی یکی از بزرگترین دوره‌های معماری بوده است که البته هنرهای دیگر هم از رونق آن بی‌بهره نبوده‌اند. ساخت قصرها و کلیساهای این دوره تنها موکول به هنر معماری نبود و همه هنرها باید برای آفرینش یک دنیای خیالی و ساخته شده باهم، تشریک مساعی می‌کردند.

 

فضاهای داخلی کاخ ورسای

پروژه کاخ ورسای که مقیاسی غول‌آسا داشت، مستلزم ساخته شدن کاخی بزرگ در برابر پارکی پهناور و ایجاد یک شهرک اقماری برای سکونت درباریان، کارمندان، دسته‌های نظامی و نگهبانان و خدمتکاران نیز بود. این شهرک در شرق کاخ و در امتداد سه خیابان شعاعی که در ساختمان کاخ یا نقطه محورشان به هم می‌رسند، واقع شده است. (این اتاق خواب به عنوان محل بارعام، اتاق پذیرائی دربار و تالاری دولتی بود.) خود کاخ با طول بیش از ۴۰۰ متر، عمود بر محور شرقی – غربی که از میان شهر و پارک می‌گذرد، قرار گرفته است.

جهت دانلود متن کامل مقاله  کاخ ورسای کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر  شامل 51 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

«آفریدنش … آواز خداوند است که ما می‌خوانیمش»

در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح کندوکاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی که از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی که از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیک‌تر می‌کند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت که در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.

معماری از زمینه‌هایی است که در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا کرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای که این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، ترکیبی متعادل بدست آورد که راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، کوتاهتر می‌کند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.

معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری که از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی رکود و وقفه در کشور روبروست که برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای کلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.[۱]

در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و کوتاه مدتی که منطبق با اهداف کلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.

طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن  اینکه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اکوسیستم طبیعی آن کمک می‌کند.

 

مقدمه

نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارند و معماری از عوامل تعیین کننده نحوه اقامت و بی شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. معماری علاوه بر این که به ایجاد رابطه با محیط طبیعی کمک می‌کند، وظیفه محافظت از آن را در برابر آسیبهایی که از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست انسان را به حداقل برساند.

منطقه آبسر و یکی از مکانهایی است که ناهماهنگی بین انسانهای دوستدار طبیعت با محیط طبیعی در آن نتیجه‌ای جز آسیب و تحلیل رفتن پیوسته زیباییها بدست علاقمندان به آن نداشته است. منظور از ناهماهنگی، همان نداشتن درک صحیح انسان از محیطی است که برای لذت بردن و استراحت، از فضاهای شلوغ و پردغدغه. به آن پناه می‌برد. حضور معماری در این مکان تفریحی و طبیعی می‌تواند با ساماندهی فضا و در نتیجه عملکرد انسان، هم بهره او را از محیط افزایش دهد و هم محیط را از اسیب او در امان دارد.

هدف از این مجموعه توریستی – تفریحی، فهمیدن نحوه برخورد و درک صحیح و رسیدن به ماهیت دریاچه است و اینکه بدانیک به کدام دلایل به بازدید دریاچه می‌رویم و  راه مناسب برای دستیابی به اهدافمان چیست.

تعریف پروژه

پروژه در کنار یک محیطی مسطح در کنار کوههای لرستان در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل اقامتگاه و امکانات تفریحی برای گردشگران در محدوده سایت و نیز فضاسازی مناسب مسیر کوهستان در ضمن حفظ کردن خصوصیات طبیعی آن و شاخص نمودن مسیرهای خاص و چشم اندازهای زیبا و نیز ایجاد محلهای اقامتی در کنار ورزشگاه به صورت اقامتگاههای بومی منطقه می‌باشد.

اقامتگاه، شامل هتل برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان و اقامتگاههای موقت به صورت بومی و سوئیت برای علاقمندان به این نوع اقامت می‌باشد.

امکانات تفریحی شامل امکانات ورزشیاز قبیل تنیس، شنا، اسب سواری، و … و نیز ورزشهای زمستانی با توجه به برفگیر بودن منطقه می‌باشد. البته تمامی طرحهای برنامه ریزی شده با توجه به ظرفیت منطقه و مسائل زیست محیطی آن در مطالعات آتی صورت خواهد گرفت.

به دلیل پوشش غنی گیاهان دارویی آزمایشگاه و مراکز تحقیقی برای محققان ایجاد خواهد شد.

اهداف پروژه

دربخشهای پیشین در مورد اهداف پروژه توضیحاتی داده شد اما به طور خلاصه هدف از این طرح را در موارد زیر می‌توان بیان کرد:

ساماندهی فضای طبیعی برای استفاده مناسب انسان

حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیبهای وارد از طرف استفاده کنندگان

جهت دانلود متن کامل مقاله مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر کلیک نمایید

نظرات() 

چهارشنبه 26 خرداد 1395

شناخت فضای شهری

نویسنده: نگار موسوی   

پروژه شناخت فضای شهری شامل 44 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  شناخت فضای شهری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

– طرح مسئله

فضای شهری مورد نظر حدفاصل چهارراه آزاد شهر تا چهار راه میلاد است . این راسته یک راسته تجاری است که عملکرد هایی چون فروشگاه پوشاک و طلا فروشی بیشتر در آن به چشم می خورد . پارک ملت به عنوان یک پارک شهری افرادی را با طبقات اجتماعی گوناگون از همه جای شهر به این منطقه می کشاند ، اما اکثریت استفاده کنندگان از این فضا ساکنان غرب شهر می باشند .

این راسته در ارتباط با مسیر های اصلی و پراهمیت شهر است و به دلیل تمرکز مراکز تجاری مکانی برای رفع نیازهای افراد محسوب می شود .

۲ – اهمیت و ضرورت مسئله

وجود پارک ملت که در مقیاس پارک شهری عمل می کند و مراکز تجاری سبب شده که در اکثر ساعات به خصوص عصر و شب در این فضا با ترافیک زیادی مواجه باشیم . مسئله مهمتر کمبود جای پارک است که موجب می شود افراد در کوچه های اطرا ف پارک کنند و در نتیجه این کوچه ها همواره مملو از ماشین ها می باشند و  مشکلاتی برای ساکنین آن محدوده موجب می شود . با توجه به این موضوع کمبود پارکینگ عمومی احساس می گردد .

به نظر می رسد پارک ملت و مراکز تجاری ا ز عوامل اصلی ازدحام پیاده ها در این فضا ست . ازدحام افراد پیاده در ساعات سر شب آنقدر زیاد است که پیاده رو ها ظرفیت آن را ندارند .

حال با توجه به اهمیتی که این راسته در ارتباط با سایر نقاط شهر دارد ، سعی بر آن است که با شناخت فضا چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ کالبدی ، به بررسی این فضا پرداخته و ضعف ها و قوت های آن را مشخص کنیم .

۳ -  بررسی و ارزیابی طرح های بالادست مربوط به حوزه مطالعاتی

طرح های فرادست و موازی بررسی شده در این محدوده عبارتند از :

-        طرح جامع توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر مشهد

-        طرح جامع تفصیلی خازنی

-        طرح جابجایی زندان وکیل آباد

-        طرح ساماندهی کال چهل بازه

-        طرح قطار شهری شهر مشهد

در ذیل هر یک از این طرح ها و پیشنهادات ارائه شده توسط آنها مورد بررسی قرار می گیرند .

ü    طرح جامع توسعه عمران حوزه نفوذ شهر مشهد

همان گونه که می دانیم طرح جامع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان ، شهر مشهد را به ۱۶ منطقه تقسیم می کند و بر این اساس منطقه آزاد شهر و بلوار معلم در منطقه ۱۰ و میان نواحی ۸ و ۱۰ واقع شده است .

علاوه بر این طرح جامع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان بر اساس گروه های درآمدی ، شهر مشهد را به سه منطقه تقسیم می کند . منطقه آزاد شهر و بلوار معلم جزء منطقه سه واقع شده اند یعنی غالب ساکنین این محدوده دارای در آمد متوسط هستند و تراکم جمعیتی نیز در این منطقه متوسط می باشد .

بر اساس درجه بندی معابر طرح جاع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان کاربری های مستقر در حاشیه محورهای معلم ، امامت ،  میلاد ، تجاری – مسکونی می باشند .

ü   طرح جامع تفصیلی خازنی

بر اساس طرح جامع تفصیلی خازنی شهر مشهد به سه منطقه تقسیم می گردد . طبق مطالعات صورت گرفته منطقه مورد مطالعه محل اسکان گروه های درآمدی متوسط و مرفه می باشد ، این منطقه جزء مناطق کارمند نشین و مشاغل آزاد می باشد .

طرح جامع تفصیلی خازنی ، شهر مشهد را به لحاظ تراکم جمعیتی به سه منطقه ( تراکم کم ، متوسط ، زیاد ) تقسیم می کند . بر اساس این طرح محدوده مورد مطا لعه دارای تراکم کم جمعیتی می باشد .

علاوه بر این منطقه مورد مطالعه دارای سه نوع تراکم مسکونی می باشد :

-       مسکونی با تراکم کم

تعداد وا حد های مسکونی در این اراضی ۳۰ تا ۴۰ واحد و تراکم خا لص کمتر از ۱۵۰ نفر در هکتار پیشنهاد شده است . حداقل سطح قطعه در این منطقه ۲۵۰ متر مربع ( گروه درآمدی بالا ) و ۲۰۰ متر مربع ( با درآمد متوسط )

-       مسکونی با تراکم متوسط

تعداد وا حد های مسکونی در این اراضی ۴۰ تا ۷۵ واحد می باشد و تراکم خالص بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در هکتار پیش بینی شده است . حداقل مساحت برای هر واحد های مسکونی ۲۰۰ متر مربع ( پردرآمد ) و ۱۵۰ متر مربع ( با درآمد متوسط )

-       مسکونی با تراکم زیاد

تعداد وا حد های مسکونی در ا ین اراضی ، ۷۵ تا ۱۰۰ وا حد و تراکم خالص بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ نفر در هکتار پیشنهاد شده است . حداقل مساحت زمین برای هر واحد مسکونی ۱۷۵ متر مربع ( درآمد بالا ) و ۱۲۵ متر مربع ( با درآمد متوسط ) 

جهت دانلود متن کامل مقاله شناخت فضای شهری کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 9 خرداد 1395

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله  اقتصاد سیاسی و فضای شهری شامل 26 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد صاد سیاسی و فضای شهری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

:شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و…  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و…  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

  مقدمه

.امروزه در اکثر کشورها چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته ،عوامل گوناگونی در تولید فضای شهری دخالت دارند وبسته به زمان و مکان مختلف ، یک عامل بیشتر از عوامل دیگر نمایان بوده است . در قرون وسطا ،دوره حاکمیت کلیسا ، آنچه به یک شهر عظمت و اهمیت می بخشید ساختمانها و فضاهای دینی بودند. این مکانها اکثرا در وسط شهر قرار داشتند وهمه پدیده ها و مکانهای شهری ، تحت تاثیر آنها شکل می گرفتند . بیشتر این شهرها تحت تاثیر عوامل تجاری بودند ، گروههای مختلف بازرگانی ، سوداگران در کنار کلیسا ها ، قلعه ها و حصارهای نظامی ، به مبادله کالا می پرداختند . شهرهای قرون وسطایی را از لحاظ کالبدی ،دیوارهای ضخیم ، برجهای دیده بانی ،دروازه های بزرگ و خندق هایی جهت دفاع ، تشکیل می دادند . کارکرد این شهرها در اوایل شکل گیری بیشتر مذهبی ـ نظامی و بعدها تجاری بود .در دوره رنسانس کم کم این فضاها اهمیت خود را از دست می دهند و مراکز دیگری به عنوان وجه غالب و تعیین کننده فضای شهری اهمیت می یابند . چشم انداز کلیسایی  مقدس مآبانه شهر، اهمیت خود را از دست   می دهند و جای آن را قصرهای زیبا ،اتاقهای مجلل بازرگانی و بازارهای زیبا می گیرند . اگر در قرون وسطا تحت تاثیر تفکرات حاکم ، کلیسا مجلل ترین ساختمانهای شهری به شمار می آمد، در دوره رنسانس ، قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها ، نهاد فعال شهرمحسوب و همه خیابانهای اصلی شهر به آن محسوب می شد . در قرن هیجدهم و نوزدهم ، فعالیتهای اقتصادی ، باعث تراکم شدید سرمایه ها در شهرها شد .کارخانه های صنعتی در مجاورت معادن عظیم زغال سنگ قرار می گرفتند و نیروی انسانی مشغو ل کار د ر آنها ، همان جا اقامتگاههای خود را بنا می کردند. بدین ترتیب انگلستان به عنوان اولین کشور صنعتی ظاهر شد . دوقطبی شدن شهرها ازلحاظ فیزیکی و اجتماعی از این دوره به بعد شروع شد ،بخش مرکزی شهرها را مراکز راه آهن و کارخانه ها تشکیل می دادند ، اطراف آن را محله های فقیر نشین تشکیل می دادند و در نقاطی دورتر ،بیرون از شهرها ثروتمندان و کارخانه داران زندگی می کردند

در قرن بیستم ، عوامل اقتصادی ـ سیاسی اهمیتی فراوان ، نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند، و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شد، در هر گونه تحلیل و نظریه پردازی ، در مورد فضای شهری ، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می شد تا آنجا که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی ، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است . عده ای اوضاع اقتصادی، تحت تاثیر تـفکرات سیاسی خاصی را در فضاسازی جغرافیایی، بخصوص جغرافیای شهری را به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در شهرها ،بخصوص، در نیمه دوم قرن بیستم ، می دانند. پس با توجه به اهمیت آن ، برنامه ریزان شهری ، در قرن حاضر  در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی ،محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند

فضای شهری

برای درک این مفهوم ابتدا بهـتـر است فضای شهری را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ، تا بتوانیم تاثیر اقتصاد سیاسی در محیطهای مختلف و ایدئولوژیهای متفاوت را بهتر درک کنیم .فضـا را اولین بار ارسطو به عنوان ظرفی برای اشیـاء توصیف کرد و بعد نیوتن نظریه فضای مطلق را شکل داد و فضـا را مکانهای دانست که به صورت واقـعی وجود دارند . لایبنیتس  با ایده فضای مطلق مخالـفت کرد و بحث فضای رابطه ای را مطرح کرد . نظریه های رابطه گرا و نظریه های نسبیت هر دو مخالف فضای مطلق نیوتنی هستند ، انشتین فضا را به عنوان کیفیت جایگاهی اشیاء مادی تعریف کرد و اینکه اشیاء مادی دارای مکانی در جهان می باشند ، و فضایی در بر گیرنده تمام اشیاء مادی است . فضای مطلق ویژگیها را از نظر تمرکز و پراکندگی مورد توجه قرار می دهد ،اما فضای رابطه ای ، به نحوه قرار گرفتن مکانها در ارتباط با یکدیگر توجه دارد انشتین هر دو مفهوم فضـا را ابزارهایی برای فهم آسانتر تجارب حسی می دانـد ، معماران فضـای شهری را حجمی از معماری می دانند که دارای پیوستگی است (سیف الدینی ، ۱۳۸۴: ۳)

جغرافیدانان در تولید فضا، بخصوص فضای شهری ، علاوه بر کالبد و فیزیک ، ادراک ، باورها ، عقاید ، ایدئو لوژیها ، ویژگـیهای فرهنگی ، سطح آگاهی و به طور کلی شیوه تفکر از جمله نقش اقتصاد سیاسی  و نظامهای فرهنگی را قاطع می دانند. از فضای شهری تحلیلها و تعاریف زیادی شده است و هر یک بسته به دیدگاه خود آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده اند.

فضای شهری آن بخش از فضا است که به وسیله شهر اشغال شده است و یا دست کم به ضرورت کارکرد درونی ،کانونهای جمعیتی مورد استفاده قرار گرفته است ، این فضا مشتمل است بر محدوده های ساخته شده ،شبکه راههای ارتباطی ،قرار گاهها مؤسسات صنعتی مؤسسات حمل ونقل ،باغستانها ،اماکن ویژه سرگرمی و تفریح، محلهای مخصوص گذران اوقات فراغت ،یعنی آن بخش از فضا که در دسترس شهرنشینان قرار دارد (دولفوس ،۱۳۷۴؛ ۱۰۳٫)

فضای کاملا مجهز که به سبب انبوهی و تراکم شدید مؤسسات و رقابت بسیار سخت در امر استفاده از زمین ،فضایی گران قیمت به حساب می آید امری که به سبب لزوم دستیابی به حداکثر سودآوری،در نهایت به تمرکز فعالیتهای بسیار فشرده و متراکم می انجامد که در متر مربع بیشترین میزان بازدهی را دارند . ایجاد دگرگونی در این فضا به مراتب دقیق تر و پر هزینه تر از فضاهای دیگر است و علت آن گسترش دامنه جریانها در بخش محدودی از فضاست . از این رو در اینجا سرو کار با فضایی است که در برابر دگر گونی ها  و نوآوریها ، واکنشی مساعد از خود ابراز می دارد؛فضایی که با این همه ، بر اثر رویدادهای که خود عرصه آن بوده در چند دهه اخیر ناگزیر به تحمل دگرگونیهای بسیار شدید شده ا ست (همان:۱۰۵٫)

جهت دانلود متن کامل مقاله  اقتصاد سیاسی و فضای شهری کلیک نمایید

نظرات() 

سه شنبه 4 خرداد 1395

مفهوم فضای شهری

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله مفهوم فضای شهری شامل 14 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفهوم فضای شهری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تعریف فضا

فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی قابلیت جالب توجهی در بالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی و امنیت می بخشد.

از میان تعاریف مورد بحث طراحی شهری توافقی کلی وجود دارد بر اینکه موضوع طراحی شهری مربوط به فضاهای بین ساختمانها است. با یک دید دقیق تر می توان بیان داشت که موضوع طراحی شهری کار بر روی پیاده روها، خیابانها، منظرسازی، یا دیگر نواحی است که در میان ساختمانها قرار گرفته اند.

طراح بایستی به کیفیات معمارانه نمای ساختمانها و چگونگی ایجاد احساس فضای سه بعدی توجه کند. این مسئله موضوع را از معماری منظرسازی به طراحی شهری متوجه می سازد.

  انسان و فضای معماری

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان ها به وجود می آورند و یا تغییر شکلهایی که در همین زمینه اعمال می کنند، یک مفصل بین فضای کالبدی – طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود. این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است.

فضا: عنصر اصلی معماری

معماری در همه اعصار با روشنایی فضا، چند زمانی فضا، خلوص فضا، سبکی و سنگینی فضا، تنوع فضا، چند ارزشی بودن فضا، غنای فضا و این قبیل مفاهیم درگیر بوده است.

در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است:

۱٫ تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هر چه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد.

۲٫ تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان میکند و آن را جزئی از فضای کلی تر می داند که  با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد.

تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه بعدی ومطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر میکنند، درآمد.

مفهوم فضا در تئوری معماری

سه نوع مفهوم متفاوت از فضای معماری به طور متمادی شکل گرفته است:

۱- اولین مفهوم فضای معماری، توجه به فضای خارجی ساختمانها، ترکیب احجام ساختمان های مختلف با یکدیگر، جلوه گر ساختن قدرت احجام و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر بوده است. معماری مصر و یونان که ظاهراً هر دو از حجم سرچشمه می گرفتند، نمود این مفهوم از فضا بودند. در معماری تندیس و از این تمدنها، فضاهای داخلی نقشی ثانوی داشته و به آنها چندان توجهی نمی شده است.

۲- دومین مفهوم فضای معماری که در گنبد پانتئون رم در آغاز قرن دوم میلادی، به منصه ظهور رسید، توجه به فضای داخلی ساختمانهاست. در معماری رومی، معماری به فضاسازی تبدیل گردید و برای اولین بار برای کاربری های گوناگون، فضاهای متفاوت در نظر گرفته شد. بدین ترتیب در این معماری فضای داخلی پرداخته و فعال تر گردید و از این طریق نقش اول را در معماری بر عهده گرفت. از آن زمان تا کنون، مفهوم فضای معماری تقریباً از فضای خالی داخلی غیر قابل تمایز بوده است.

۳- سومین مفهوم فضا که هنوز هم در مرحله تکامل است، شامل تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یکدیگر (ترکیب فضای داخلی و خارجی ساختمان ها) می باشد. این تصور فضایی با پیدایش انقلاب بصری- وقتی که پرسپکتیو از یک نقطه دید، اعتبارش را از دست داد – بوجود آمد که نتایج عمیق و اساسی برای معماری و شهرسازی داشت. در این دوره دوباره اهمیت حجم در شکل دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از یک طرف تصور فضایی نخستین دوباره زنده شد و از طرف دیگر توجه به فضای داخلی ساختمان ها که در مرحله دوم به منصه بروز رسیده بود، به قوت خود باقی ماند.

فضای مثبت

در میان فضاهای کاملی که انسان ساخته است، فضاهای میادین رنسانس ایتالیا همواره مطرح هستند. تجربه بی نظیری که این فضاها ارائه می دهند قرنها است که توریستهای مشتاق را از سراسر جهان بخود جلب نموده اند. ورود به هر یک از این میادین برای اولین بار احساسات خاصی را بر می انگیزد.

ساختمانهائی که میدان را شکل داده اند بنحوی ماهرانه فضائی را بوجود آورده اند که دارای ماهیتی مستقل از کل ساختمانهاست.

در طراحی فضاهای شهری باید به این نکته توجه کرد که مردم خیلی بیش از آنچه که تصور می کنیم اطراف خود را می بینند و در عین حال فکر می کنند که جزئیات بیشتری را می بینند، در حالیکه جزئیات مورد توجه آنها بسیار کمتر از حدی است که تصور می کنند.

نحوه دیدن و مکانیزم کار چشم، نقش مهمی در چگونگی تجربه مردم از محیط پیرامون آنها دارد. مردم در اغلب ساعتهای بیداری عمدتاً نسبت به چیزهائی که در مرکز دید آنها قرار گرفته است، آگاه هستند.

در صفحه افقی اکثر مردم بدون حرکت چشم قادر هستند کمی بیش از ۱۸۰ درجه را ببینند، و در صفحه عمودی زاویه دید در حدود ۱۳۰ درجه است و این در حالی است که ابروها زاویه دید بالا را ۲۰ درجه از زاویه دید پائین محدودتر کرده اند.

جهت دانلود متن کامل مقاله مفهوم فضای شهری کلیک نمایید

نظرات() 

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395

فضای شهری و تعابیر مرتبط

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله  فضای شهری و تعابیر مرتبط  شامل 50 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فضای شهری و تعابیر مرتبط می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

فضای شهری و تعابیر مرتبط

مطرح کردن و پرداخت به این بحث از آن جهت اهمیت دارد که کمترین حاصل آن می‌تواند به عنوان عامل تفاهم متقابل عمل کند که با ارجاع مطالعه به مباحث ذیربط در این جا فقط به برخی نکات مرتبط با فضا، فضای شهری، طراحی شهری و معماری اشاره می‌شود. باید توجه کرد که واژه یا مفهوم فضا به عنوان تعبیری که در شهرسازی و معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعبیری متأخر است و متعادل که در زبان فارسی و نزد حکمای ایرانی واژه‌ی مکان بوده است (مراجعه کنید به نقی‌زاده و امین‌زاده، ۱۳۸۳ و سجادی، ۱۳۷۱۹

به همین ترتیب می‌توان برای سایر تعابیر مرتبط با شهر مثل فضای شهری، شهر، شهروند، مسکن و زندگی شهری نیز صبغه و معنایی ایرانی معرفی کرد. (نقی‌زاده، ۱۳۸۱، الف)

ممکن است اطلاق فضا به آن دسته از مکان‌هایی در شهر که ارزش فضایی گذشته‌ی خویش را به  کلی از دست داده باشند نفی شود. (توسلی و بنیادی، ۱۳۷۱، ص ۴۱) و در واقع فضا به مکان‌ها و محدوده‌هایی از شهر اطلاق می‌شود که واجد ارزش باشند. در این صورت اولا مکان‌های فراوانی (به خصوص در شهرهای جدید) فاقد شرایط لازم برای فضا نامیده شدن هستند، و ثانیا بحث تعریف ارزش‌ها موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. به این ترتیب شاید بهتر باشد که [با اندکی تسامح] فضا مفهومی خنثی تلقی شود که ارزش‌های ادراکی و فرهنگی و معنوی و هویتی آن، مقام و منزلتش را به عنوان صفت وی (مطلوبیت، معنویت، انسانی بودن، هویت داشتن، کیفی بودن و امثالهم) تعیین کند. (رک نقی‌زاده و امین‌زاده، ۱۳۸۳)

بین النهرین:

ساختار کلی :

شهر در هر دو تمدن بین النهرین و حکومت های ماد و هخامنش به  دو بخش اصلی تقسیم می شود که هر یک جزئیاتی متفاوت از دیدگاه توده و فضا و عملکرد و هویت دارند.

شهر محل اسکان و فعالیت سایر اقشار جامعه است. توده و فضا در آن به سبکی طراحی نشده واندام وار نظم یافته اند. شکلی مشابه  شبکه ای شطرنجی اما ارگانیک با تأکید بر توده . توده و فضا در شهر بین النهرین فقط در تمنوس هویت دارند در سایر نقاط شهر فقط توده به مفهوم منطقه مسکونی با هویت است. و فضا به عنوان مکانی برا ی اجتماع و فعالیت های جمعی و مبادلات اجتماعی وجود ندارد. به طوری که فضاها فقط به معابر خلاصه می شوند و به گفته ی وایت هاوس در کتاب نخستین شهر ممکن است در داخل بافت و باروی شهر فضاهای باز باشد و در آن جا چشممان به چهار پایان در حال چرا بیفتد.

توده در شهر سومری طبقات دارد . حتی از نظر ارتفاع نیز مقر پادشاه در محلی مرتفع قرار دارد. از ساختمان های مرکز شهر خیابان هایی به سمت دروازه بوده که  خانه بزرگان در حاشیه آن قرار دارد که می تواند این گونه باشد که منزل بزرگان به فضایی منتهی می شده که دسترسی به کاخ را داشته اما پشت آن در فضایی متراکم بسته و خفه با کوچه هایی کم عرض و کثیف منزل افراد عادی است.

سبک پارسی:

ساختار کلی:

محدوده ی مشابه تمنوس در حکومت های ماد و هخامنش محدوده ای محصور بوده که در ارتفاع قرار دارد دارای ساختاری کاملا منظم بوده که به صورت توده ای می نماید که فضاها از دل  آن بیرون کشیده شده اند مانند ساختمان پادشاهی تمنوس فضای ارگ به اندرونی( توده) و بیرونی( فضا) تقسیم می شده است. جایگذاری عناصر داخل اندرونی کاملا حساب شده بوده و هر یک با دیواری از بخش مشابه جدا می شده و فضایی میان آن ها نبوده است. وسط فضای باز دژ حکومتی آتش می افروختند که محافظ پادشاه و حکومت باشد. ساختمتن و نظام کالبدی در این دو بخش با یکدیگر متفاوت است گویی مکان و عملکرد بخش حکومتی _ مذهبی ماد ها و هخامنشیان بر گرفته از بین النهرین است اما در طراحی آن شهرسازی حساب شده لحاظ شده که شکل آن در حکومت ها ی ماد وهخامنش به یک محدوده که کاملا توده است و در میان آن می توان با طزاحی از پیش طراحی شده فضاهای محصور در دل توده را دید، مبدل ساخته. ولی در بین النهرین به محیطی که فضا بر توده غالب بوه و توده ها به شکل لکه هایی تقریبا بدون ارتباط منطقی با یکدیگر قرار داده شده اند و فقط این محدوده را ازسایر محدوده ی شهر متمایز می کند تبدیل شده است.

شار میانی:  محل سکونت خانواده ی پادشاه و نزدیکان فرماندهان است که همانند دژ حکومتی طراحی شده است اما فقط شطرنجی بوده و نظم آن طراحی شده و فضای بازی برایش در نظر گرفته نشده و معابر تنها فضاهای باز شار میانی شهر پارسی اند. عامل ارتباط دهنده ی شار بیرونی با دژ حکومتی است به عنوان مثال ساختمان E در پاسارگاد با ارتفاع ۲۰ متر از سطح زمین توانسته رابطه ی منطقی و صحیحی از نظر حجم شناسی و تناسبات مربوط بدان فراهم آورد.

شار بیرونی: این منطقه همانند منطقه ی خارج از تمنوس است و مخصوص اقشار دیگر و پایین دست جامعه و بدون هیچ نظمی ساخته شده که همانند بین النهرین فقط در آن توده تعریف می شود و فضای شهری با هدف مورد نظر در تعریفش در آن مشاهده نمی شود.

منطقه ی مذهبی_ حکومتی:

بین النهرین:

این منطقه در تمدن بین النهرین به صورت فضایی محصور بوده که تنها فضای باز شهری را شامل می شده که در اثر رشد طبیعی و طرحی نسبتا نامنظم بر اساس شبکه ی شطرنجی انتظام یافته است. ساختمان های منفرد این مجموعه دارای طرحی مربع شکل بوده اند. که به غیر از زیگورات به شکل  حیاط مرکزی بوده و فضایی را در درون  خود داشته اند این بخش تنهاه مخصوص کاهنین واعضای خانواده ی سلطنتی است در حالی که زیگورات به عنوان بخش مذهبی شهر تنها توده است.  شکل شهر ارگانیک است و به گفته ی وایت هاوس در کتاب نخستین شهر ممکن است در داخل باروی شهر فضاهای بازی باشد


جهت دانلود متن کامل مقاله  فضای شهری و تعابیر مرتبط کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395

مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل شامل 41 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 هنر به این که ساختمان های قدیمی سرمایه ملی کشور محسوب می شوند پس با مرمت صحیح این سرمایه ها سعی می کنیم تا این سرمایه ها برای نسل های آینده باقی بماند.

 در ارایه این گزارش سعی بر این برده است تا حد امکان جزییات خانه­ی تاریخی صادقی از قبیل وضعیت کنونی بنا، فرم کالبدی بنا، مصالح به کار و نحوه مرمت آن به تصویر کشیده شود.

 ۱- مقدمه

       خانه تاریخی صادقی در اردبیل در محله اوچدکان اردبیل واقع شده است و هم اینک بعنوان یک واحد مسکونی از آن استفاده نمی شود و فقط یک خانواده بسیار کم درآمد بالاجبار در بخشی از جنوبی ترین قسمت خانه زندگی می کردند که حدود یک ماه پیش مجبور به ترک خانه شده اند وارث اصلی خانه در تهران و شهرهای دیگر زندگی می کنند اسناد مکتوب موجود در مورد تاریخ شهر چندان اطلاعات وسیعی از تاریخچه این خانه بخاطر ندارند و جستجوهای فراوان برای ملاقات با وارث این خانه و نوادگان سازنده آن به نتیجه نرسید افراد مسن و پیر محله نیز اطلاعات دقیقی نتوانستند ارائه دهند و حتی در برخی موارد اطلاعات آنها با هم دیگر تناقض داشت .

     اما آخرین اطلاعات کسب شده که بنظر میرسید میتوان در مورد صحت آنها تاکید داشت به این ترتیب است .

     بانی بنا مرحوم حاج ابراهیم صادقی بوده است ابراهیم صادقی از تجار معتبر شهر اردبیل بوده است وی در تجارت ادویه جات و پوست و فرش فعالیت داشته است او تا اندازه قابل توجهی به امور خیریه هم علاقمند بوده است و خانواده ی وی قبل از ایشان دارای تمکن مــالی قابل تامل بوده اند بطوریکه پدر ابراهیم صادقی حمام اوچدکان اردبیل را که در نزدیکی این خانه واقع است  ساخته و وقف               نموده بوده است .

 از اقدامات خیرخواهانه ابراهیم صادقی ساخت پل حاج صادقی در بالاکوه ، اطراف سرعین ، را میتوان نام برد و حاج ابراهیم صادقی در مقابل منزل خود بدلیل نزدیکی به یکی ازورودی های بازار تاریخی اردبیل اقدام به ساخت یک کاروانسرا نیز نموده بوده که این کاروانسرا را وقف کرده بود برای همین بعدها با تغییر سیستم خرید و فروش دربازار و عدم ورود کاروانهای تجاری و تخریب این کاروانسرا آنرا را به مدرسه تبدیل  کرده اند .

    ساخت ساختمان صادقی در سال ۱۲۷۹ (ه .ق) آغاز می شود و در سال ۱۲۸۳ (ه. ق) بر اساس اطلاعات داده شده توسط نوه حاج ابراهیم صادقی که  در گوشه یک وقف نامه خانوادگی نگاشته شده ، ساختش به اتمام رسیده است .

     در این بنا سازه های چوبی از چوبی ساخته شده است که ابراهیم خان صادقی آنها را خودش از روسیه آورده بوده است  و معمار این بنا از اهالی زنجان بوده است ضمناً گچبرهای این خانه نیز شیرازی بوده اند .

این اطلاعات ضمناً در گفتار نواده سازنده این بنا آمده و مستندات مکتوبی ندارد .

     این خانه تا دهه ۳۰ خورشیدی مورد استفاده بوده است اما بعد از آن با کوچ باقیمانده خانواده صادقی به تهران دیگر مورد استفاده نبوده و بدلیل عدم مراقبت دچار تخریب شدید شده است تا اینکه در سال ۱۳۷۴ از طرف میراث فرهنگی خریداری شده و به شماره ۱۹۰۴ در فهرست ملی آثار تاریخی ایران به ثبت می رسد .

      در پایان شاید لازم به یادآوری باشد که از خانواده صادقی یک خانه تارخی و مجلل بزرگ دیگر با مساحتی قریب به ۱۲۰۰ متر مربع در تازه میدان و نزدیکی بازار اردبیل در کوچه فاتازیا موجود است و کلاً این خانواده از خانواده های متمکن اردبیلی و از تجار با نفوذ شهر بوده اند .

۳- گزارشی اجمالی از وضعیت کنونی بنا

     امروزه خانه تاریخی صادقی بعنوان یک خانه متروک در محله اوچدکان اردبیل و در کوچه روبروی مسجد سرتیپ آباد واقع است میتوان گفت اکثر خانه های تاریخی این محله متروک و خرابه هستند در جوار بنا دیوارهای ضلع شمالی و غربی بنا هنوز چهره کاهگلی دارند ولی در بخشهایی که این اندود کاهگل ریخته از زیر نشانه هایی از مرمتهای قبلی مشهود است که بجای هسته خشتی دیوار از آجرهای پخته استفاده شده است

T1 . ( دیوارهای ضلع شمالی و غربی  خانه صادقی – اردبیل )

     در بخشی از اندود دیوارهای جوارضلع شمالی و غربی خانه صادقی سیمان کاری دیوار تا ارتفاع یک و نیم متری نیز مشهود است که نشان از مرمت های جزیی احتمالاً صاحبان و یا ساکنین وقت خانه است حتی قسمتی از دیوار ضلع شمالی پریشانی در ردیفای آجرکاری دیوار مشاهده میشود که میتواند نشانه ای از مرمت های متناوب باشد .

در سوی غربی خانه صادقی کوچه باریکی قرار گرفته که دو درب ورودی خانه یکی در اواسط این کوچه  و دیگری در انتهای این کوچه بن بست واقع شده است امروزه فقط از درب انتهایی کوچه که علیرغم سردر قدیمی اش خود یک در آهنی دو طاقه است وارد خانه میشویم این ورودی در قدیم از طریق یک دهلیز کوچک به هشتی واقع شده در حیاط میانی نیز راه پیدا میکرد اما هشتی مذکور فعلاً وجود ندارد و تخریب شده است و امروزه بعد از عبور از در ورودی مذکور و یک فضای واسط به یک راهرو نسبتاً طو لانی وارد شده و به سمت جنوب رفته وارد حیاط جنوبی خانه میشویم .

T2 . ( یکی از سردرهای ورودی خانه صادقی )

    در حیاط جنوبی در ضلع جنوبی اش ساختمانی دو طبقه وجود دارد با نمای آجری و دارای زیر زمین نسبتاً مامور که مورد استفاده ساکنین کنونی بنا است این قسمت در ازاره و زیر زمین دارای نشانه هایی از نفوذ رطوبت و همچنین تخریب ازاره و خوردگی سنگهاست .

  جهت دانلود متن کامل مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل کلیک نمایید

نظرات() 

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395

گنبد قابوس

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله گنبد قابوس شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  گنبد قابوس می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

فرهگ مادی و معنوی ایران که ریشه در تمدن شکوفان هزار و چند  ساله ی اسلامی دارد میراثی گرانقدر است که از گذشته این مرز و بوم بر جای مانده و شناخت وجوه مختلف این فرهنگ غنی و پربار وظیفه ای است که همت فرزندان خلف این سرزمین را طلب می نماید.

هنر معماری اسلامی بواسطه تلفیق با هنر معماری ایرانی به اوج تکامل خود رسید و شاهکارهای معماری بسیاری در جای جای کشور هنر پرور ایران پدید آورد. برج گنبد قابوسس که شکوه و ابهت هنر ایرانی – اسلامی را به نمایش گذاشته یکی از اولین بناهای ماندگار معماری ایرانی – اسلامی و بلندترین بنای آجری جهان بشمار می رود.

و حال می توان تغییر و تحول برج ها را در ایران به آخرین برج بلند چند منظوره ی میلاد تهران با هدف ساختن سازه ای به یادماندنی به عنوان نمادی که با معماری ایرانی و اسلامی هم خوانی بیشتری داشته باشد و بتواند پیروزی میان سنت های دیرین و فناوری نوین معماری ایجاد کرده و تمدن اصیل ایرانی- اسلامی را به جهانیان عرضه دارد.

مکان مجموعه یادمان با ویژگی خاص و منحصر به فرد ، پس از بررسی و مطالعه ۱۷ نقطه مختلف شهر تهران، در تپه‏های کوی نصر برگزیده شد . محل این مجموعه موقعیتی بسیار استثنایی از حیث ارتفاع ، موقعیت و راه های دسترسی دارد . این مجموعه از چهار طرف به چهار بزرگراه اصلی تهران یعنی بزرگراه های رسالت ، شیخ فضل الله نوری ، شهید همت و بزرگراه شهید چمران متصل است . همچنین پیش بینی یک خط اختصاصی از یکی از ایستگاه‏های مترو و تدارک امکانات حمل ونقل هوایی برای ارتباط سریع با فرودگاه پیش بینی شده است . در ادامه به معرفی تک تک اجزای این مجموعه و بررسی نقش هرکدام می‌پردازیم و زیرساختهای پیش بینی شده برای این مجموعه را اجمالاً بررسی می‏کنیم.

جرجان:

سرزمین قدیم “جرجان” مابین کوههای البرز و بیابانهای وسیع ترکستان واقع شده‌است، سفرنامه نویسان قدیمی آن را سرزمینی پرآب و حاصلخیز که پوشیده از جنگل و بوته‌زار است ، توصیف کرده اند. لیکن در طول قرون متمادی جنگل های این خطّۀ سرسبز به سوی کوه های البرز واپس نشسته اند.

 سرزمین جرجان همواره یکی از مهمترین ایالات کشور پهناور ایران بوده و شهر جرجان مرکز آن محسوب می‌شده است. جرجان معرب گرگان است. در این باره تذکر این نکته لازم است که جرجان قدیم در سه کیلومتری جانب غربی شهر گنبد کاووس فعلی واقع بوده، اما شهر گرگان فعلی همان است که در قدیم استر آباد خوانده می شده است.

نام های (هیرکانیا) و (وهرکانیا) و … تلفظ های گوناگون نام جرجان در ادوار مختلف پیش از اسلام بوده است. در مورد وجه تسمیه جرجان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی فراوانی گرگ در جنگل های پیرامون آن را علت این نامگذاری دانسته و گرگان را به معنای جایگاه گرگ ها گرفته اند. برخی نیز بنای شهر را توسط گرگین پسر میلاد می دانند و عقیده دارند که گرگان از نام گرگین گرفته شده است. این وجه تسمیه چندان سندیت تاریخی ندارد. به نظر می رسد که مورد اول صحیح تر باشد. شهر جرجان دارای آنچنان قدمتی است که بطور حتم و یقین بنای آن را نمی توان به کسی نسبت داد.

سفرنامه نویسان و جغرافی دانان جملگی جرجان را در آبادی و وفور نعمت ستوده اند؛ ذکر یکایک گفته های آنان سخن را به درازا می کشاند. چنانکه از اقوال جغرافی دانان و سیاحان قدیم بر می آید، شهر جرجان به هنگام رونق و آبادانی خویش از بزرگترین شهرهای اسلامی محسوب می شده و رود گرگان آن را سیراب می کرده است. رود گرگان شهر را به دو بخش مجزا تقسیم می کرده که قسمت شرقی (شهرستان) و قسمت غربی (بکر آباد) نام داشته و پلی این دو قسمت را به هم مرتبط می ساخته است که بقایای آن را در چهار کیلومتری غرب گنبد کاووس می توان یافت. شهرستان مرکز اقلیم جرجان به شمار می رفته است.

آل زیار و قابوس:

در قرن سوم و چهارم هجری اوضاع سیاسی ایران بسیار آشفته بود. امرای آزمند ایالت های مختلف با استفاده از ضعف خلفای عباسی و دوری از مرکز خلافت در پی تشکیل حکومت های مستقل برآمده و بر سر تصرف سرزمین ها و شهرهای بیشتر با یکدیگر نزاع می کردند.

سرسلسلۀ آل زیار ابوالحجّاج مرد آویج (=مرد آویز) پسر زیار ابن وردانشاه (سلطه ۳۲۳-۳۱۹ هـ) از سرداران معروف دیلم بود که بر ولینعمت خود اسفار (اسوار= سوار) پسر شیرویه فرمانروای جرجان شورید و حکومت را از آن خود کرد.

پس از مردآویج برادرش ابوطالب وشمگیر (سلطه ۵۷ یا ۳۵۶-۳۲۹ هـ) به سلطنت رسید. تقریباً تمامی دوران حکومت او در جنگ با آل بویه سپری شد.

پس از مرگ وشمگیر میان پسر بزرگترش ظهیرالدین ابومنصور بیستون (سلطه ۶۷ یا ۳۶۶-۳۵۷ هـ) و ابوالحسن قابوس (سلطه ۳۷۱-۳۶۷ و ۴۰۳-۳۸۸ هـ) بر سر جانشینی پدر اختلاف افتاد. بیستون با پشتیبانی آل بویه و خلیفه عباسی تخت پدری را از آن خود کرد، تا  اینکه در سال ۳۶۶ (یا ۳۶۷ هـ) درگذشت و قابوس ملقب به لقب پرطنطنة (شمس المعالی) صاحب تاج و تخت زیاری شد. اما در طی وقایع و حوادثی که ذکر آن موجب اطالۀ کلام است، به سال ۱۳۷۱ هـ از جرجان و طبرستان به خراسان گریخت، دورۀ دوم حکومت وی با تصرف دوبارۀ جرجان و طبرستان (۳۸۸ هـ) آغاز شد. وی بنیاد حکومت خود را استوار کرد و جرجان را پایتخت خود قرار داد. قابوس چهارمین پادشاه سلسلۀ آل زیار و پرآوازه ترین آنان به شمار می رفت.

جهت دانلود متن کامل مقاله گنبد قابوس کلیک نمایید

نظرات() 

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395

تاریخ معماری

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله تاریخ معماری شامل 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تاریخ معماری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تعریف معماری

بروس السوپ صاحبنظر در مورد معماری و تاریخ آن به بیان تعریف ساده‎ای از معماری می‎پردازد:

معماری عبارت است از بنایی که معنا و محتوا داشته باشد او معتقد است معماری به نوعی از سازندگی اطلاق می‎شود که مردم بوسیله آن به هویت خود پی می‎برند و به این هویت مفهوم می‎دهند.

بروس آلسوپ همچنین در تعریف معماری آورده است:

معماری نیاز انسان به اینکه از احساسات مشترکش به عنوان وسیله‎ای برای بیان احساسات مشترک استفاده نماید.

فیلیپ جانسون یکی دیگر از کارشناسان معماری در تعریف معماری چنین آورده است: معماری تنها ایجاد انواع جدید فضاهاست. او مهمترین نقش معماری را ایجاد دگرگونی در زمینه فرهنگی موجود می‎داند و این نقش نخست زیبایی شناختی است.

فرانسیس دی. کی. چینگ:

از معماری به عنوان یک هنر بالاتر از جوابگوئی صرف به نیازهای عملکردی برنامه یک بنا می‎باشد. اصولاً، تجلیات فیزیکی معماری با عملکرد انسان مطابقت دارد.

دکتر مهدی حجت نیز در تعریف معماری این گونه آورده است:

معماری شکل دادن به مکان زندگی انسان است پس فعل معماری مستلزم توجه همزمان به دو عامل است: «شکل» و «زندگی» به عبارت دیگر معماری درصدد ساختن ظرف برای مظروف است. ظرفی به نام بنا برای مظروف «زندگی انسان»

کریستوف الکساندر نیز در تعریف ساده‎ای از معماری آورده است:

هر انسان از آن رو که انسان است زندگی خود را می‎شناسد. کافی است بدان توجه کند و با خود صادق باشد و بگذارد آنچه در درون اوست به صورت چوب، سنگ واجد درآید و مکان زندگی را شکل دهد.

بطور کلی و خلاصه در تعریف معماری مطلوب می‎توان گفت:

معماری مطلوب معماری می‎باشد که انسان در آن احساس زنده بودن و حیات داشتن، انسجام و آرامش کند.

معمار:

برای تعریف معمار نیز از تعاریف صاحبنظران معماری استفاده می‎نماییم در این رابطه و در تعریف معمار کریستوفر الکساندر آورده است.

معمار را در معنای عام کسی می‎دانیم که به ساختن بنایی اقدام کند او در ساختن این بنا نه تنها باید خصوصیات آن نوع ا زندگی را که قرار است در آن مکان رخ دهد بشناسد. بلکه باید به تصویری از زندگی بهتر در آن مکان نیز وقوف داشته باشد.

لذا معمار لاجرم در مکانی که طراحی می‎کند برداشت خود از زندگی بهتر را بیان می‎دارد بدین ترتیب مجموعه باورهای معمار که محصول درک و احساس او از شایسته‎ترین زندگی قابل عرضه در مکان مورد طراحی است تجلی می‎یابد.

همچنین معمار را کسی می‎دانند عرضه کننده تعریفی از شایسته‎ترین زندگی می‎باشد که با خلق فضای معماری خود امکان تحقق آن را برای استفاده‎کنندگان فراهم می‎سازد.

جهت دانلود متن کامل مقاله تاریخ معماری کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 19 اردیبهشت 1395

هنر بر معماری یا معماری برهنر

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله هنر بر معماری یا معماری برهنر شامل 58 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  هنر بر معماری یا معماری برهنر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تعریف معماری

بروس السوپ صاحبنظر در مورد معماری و تاریخ آن به بیان تعریف ساده‎ای از معماری می‎پردازد:

معماری عبارت است از بنایی که معنا و محتوا داشته باشد او معتقد است معماری به نوعی از سازندگی اطلاق می‎شود که مردم بوسیله آن به هویت خود پی می‎برند و به این هویت مفهوم می‎دهند.

بروس آلسوپ همچنین در تعریف معماری آورده است:

معماری نیاز انسان به اینکه از احساسات مشترکش به عنوان وسیله‎ای برای بیان احساسات مشترک استفاده نماید.

فیلیپ جانسون یکی دیگر از کارشناسان معماری در تعریف معماری چنین آورده است: معماری تنها ایجاد انواع جدید فضاهاست. او مهمترین نقش معماری را ایجاد دگرگونی در زمینه فرهنگی موجود می‎داند و این نقش نخست زیبایی شناختی است.

فرانسیس دی. کی. چینگ:

از معماری به عنوان یک هنر بالاتر از جوابگوئی صرف به نیازهای عملکردی برنامه یک بنا می‎باشد. اصولاً، تجلیات فیزیکی معماری با عملکرد انسان مطابقت دارد.

دکتر مهدی حجت نیز در تعریف معماری این گونه آورده است:

معماری شکل دادن به مکان زندگی انسان است پس فعل معماری مستلزم توجه همزمان به دو عامل است: «شکل» و «زندگی» به عبارت دیگر معماری درصدد ساختن ظرف برای مظروف است. ظرفی به نام بنا برای مظروف «زندگی انسان» کریستوف الکساندر نیز در تعریف ساده‎ای از معماری آورده است:

هر انسان از آن رو که انسان است زندگی خود را می‎شناسد. کافی است بدان توجه کند و با خود صادق باشد و بگذارد آنچه در درون اوست به صورت چوب، سنگ واجد درآید و مکان زندگی را شکل دهد.

بطور کلی و خلاصه در تعریف معماری مطلوب می‎توان گفت:

معماری مطلوب معماری می‎باشد که انسان در آن احساس زنده بودن و حیات داشتن، انسجام و آرامش کند.

معمار:

برای تعریف معمار نیز از تعاریف صاحبنظران معماری استفاده می‎نماییم در این رابطه و در تعریف معمار کریستوفر الکساندر آورده است.

معمار را در معنای عام کسی می‎دانیم که به ساختن بنایی اقدام کند او در ساختن این بنا نه تنها باید خصوصیات آن نوع ا زندگی را که قرار است در آن مکان رخ دهد بشناسد. بلکه باید به تصویری از زندگی بهتر در آن مکان نیز وقوف داشته باشد.

لذا معمار لاجرم در مکانی که طراحی می‎کند برداشت خود از زندگی بهتر را بیان می‎دارد بدین ترتیب مجموعه باورهای معمار که محصول درک و احساس او از شایسته‎ترین زندگی قابل عرضه در مکان مورد طراحی است تجلی می‎یابد.

همچنین معمار را کسی می‎دانند عرضه کننده تعریفی از شایسته‎ترین زندگی می‎باشد که با خلق فضای معماری خود امکان تحقق آن را برای استفاده‎کنندگان فراهم می‎سازد.


خاستگاه معماری:

از نخستین دوزهایی که انسان زراعت و اهلی کردن چهارپایان را فرا گرفت، قبیله‎های واقع در اطراف دریای مدیترانه ساکن شدند. زندگی، افسانه‎ها و نقوش حک شده توسط انسان پیش از تاریخ، اساس تمدن غربی را پی ریزی کرد.

این قبیله‎ها همزمان با بیرون آمدن از تاریکی جهل و همانگونه که خانه‎ها و معابدشان برای انکعاس زندگی آنان به صورت روز افزون پیچیده‎تر می‎شد، تحول و توسعه یافت. ساختمان‎های ساده اجدادی آنان جای خود را به ساختمان‎هایی با طرح و تزئین جدید می‎‏داد.

معابد و مقابر سنگی عصر از لحاظ شکل، حجاری  ونقاش و تزئین غالباً به تقلید از خانه‎های جدید نخستین کشاورزانی که در کنار نیل زندگی می‎کردند ساخته شده است. حتی امروزه هم خانه‎هایی شبیه به آن در روستاهای کناره جنوبی بین النهرین دیده می‎شود. «تصویر b»

در قرن نهم پیش از میلاد، ساختمان‎هایی با خشت پخته در نزدیک کورنت در یونان به الهة «هرا» هدیه شدند.« تصویر a»

در قرن هفتم پیش از میلاد، قبیله‎های لاتینی ساکن در تپه‎هایی که بعدها شهر رم در آنجا بنا نهاده شد، خاکستر مردگانشان را در کلبه‎های کوچک گلی دفن می‎کردند. «تصویر c»

ساختمان‎هایی مانند آن هنوز در سرزمین‎هایی که معماری کلاسیک در آنجا پا به عرصه وجود نهاد با مصالح بومی به عنوان مسکن چوپانان کوچ نشین ساخته می‎شود.

این ساختمان‎ها تا امروز به عنوان ساختمانهای دائمی در کشورهای فقیرتر جهان مورد استفاده قرار می‎گیرد. در دوران باستان خانه‎های روستایی نه تنها به عنوان یادگاری دائم از معابد سنگی اجدادی محسوب می‎شود. بلکه تا قرن نخست پس از میلاد. معابد کاهگلی باستانی در آتن و رم به شکل محترمانه‎ای نگه داشته می‎شدند.

تاثیر نخستین میراث باستانی در اثنای تاریخ طولانی معماری کلاسیک باقی مانده هر ساختمان کلاسیک نمونه‎ای از کلبه‎های ابتدایی است و کاربرد معماری کلاسیک سندی زنده از سرچشمه‎های فرهنگی تمدن غربی است.

جهت دانلود متن کامل مقاله هنر بر معماری یا معماری برهنر کلیک نمایید

نظرات() 

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

گنبد

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله  گنبد شامل 35 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   گنبد می باشد

گنبد

گنبد : آسمان،  سقف یا ساختمان بیضی شکل که غالبآ با آجر بر فراز معابد، مساجد، قبور یا آرامگاه ها می سازند. گنبد یا آسمانه همانطور که از نامش بر می آید، شباهتی رمزی با آسمان و عرش را بیان می کند. گنبد مظهر آسمان و فضای مکعبی شکل زیر آن مظهر زمین و ماده ، و قوس مقرنس کاری شده آن همچون حلقه واسط زمین و آسمان تلقی می گردد. حضرت رسول در روایت معراج، گنبد عظیمی را وصف می کند که از صدف سفیدی ساخته شده و بر چهار پایه در چهار کنج قرار گرفته و بر این چهار پایه ،  این چهار کلام «بسم الله الرحمن الرحیم» از فاتحة الکتاب را نوشته اند و چهار جوی آب، شیر، عسل و شراب طهور که مظهر سعادت ابدی و سرمدی است از آنها جاری است.

گنبد در معماری ایران

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است

با وقفه طولانی در دوران هخامنشی معماری درخشانی با پوشش مرتفع و مسطح در اوج قدرت و کارائی جلوه دارد ولی چه قبل و چه بعد از آن بعلت فراهم نبودن شرایط خاص اقتصادی در این دوران آوردن چوب سدر از جبل عامل و ساج از گنداره همیشه میسر نبوده و در جنگل ها و جلگه های این سرزمین هم چوب مناسب پوشش پرورش نمی یافته است لذا طاقهای منحنی و گنبد جای اصلی خود را به عنوان یک پدیده ساختاری و اقلیمی در معماری ایران به آسانی پیدا می کنند .

در متون موجود ، دیرینه ترین گنبدی که به آن اشاره می شود مربوط به دوران اشکانی و اوایل ساسانی است . این گنبد در شهر فیروز آباد و به قطر ۱۰/۱۶ متر بنا شده است . چنانچه ابن البلخی در توصیف شهر فیروز آباد و گنبدی که در میانه شهر برپا شده می گوید: اردشیر شهر فیروزآباد ، که اکنون هست بنا کرد و شکل آن مدور است چنانک دایره پرگار باشد .

در میان شهر آنجا که مثلاً نقطه پرگار باشد دکهٔ انباشته برآورده است و نام آن ایوان کرده و عرب آنرا طربال گویند و بر سر آن دکه سایها ساخته و در میان گاه آن گنبدی عظیم برآورده و آنرا گنبد کیرمان گویند و طول چهار دیوار این گنبد تا زیر قبه آن هفتاد و پنج گز است و این دیوارها از سنگ خارا برآورده است و پس قبه عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از یک فرسنگ از سر کوه رانده و به فواره بر این سر بالا آورده و دو غدیر است که یکی بوم پیر گویند و دیگر بوم جوان و بر هر غدیری آتشگاهی کرده است .
در دوران ساسانی گنبدسازی آنچنان رواج می گیرد و تکامل می یابد که از آن پس تا امروز پوشش گنبدی از نظر ساخت و افزیر بصورت الگو و دستور العمل کلی مورد بهره برداری قرار می گیرد .

روش گنبدسازی چه در دوران ساسانی چه در دورهٔ اسلامی آنچنان با استفاده از نظم دقیق ریاضی در شکل بندی و ساختمان و با کاربست شیوه های صحیح صورت می گیرد که در همه انواع ، گنبدها بدون احتیاج به گاه بست و کالبد و قالب در برابر همه نیروهای فشاری و رانشی به خوبی مقاومت می کنند ، گرچه در گوشه سازیها از اوایل دوران اسلامی تاکنون تحولاتی چند صورت گرفته است اما روش گنبدسازی در ایران همواره ویژگی اجرائی و فرهنگی خاص خود را دنبال کرده است . آنچه قابل ذکر است آنکه این ویژگی چه در شکل چه در اجرا ( نداشتن قالب ) آنرا با گنبدهای مشرق زمین همواره متفاوف می کند .

تعریف هندسی گنبد

در تعریف هندسی ، گنبد مکان هندسی نقاطی است که از دوران چِفدی مشخص حول یک محور قائم به وجود می آید . اما در زبان معماری : گنبد پوششی است که بر روی زمینه ای گرد برپا شود .

گنبد از سه قسمت تشکیل شده است :

۱ـ گنبد خانه یعنی زمینه گنبد

۲ـ بَشن = هیکل یعنی قسمتی که روی زمینه ته رنگ به صورت مکعب بالا می آید و یک یا دو طرف آن باز است ( در گنبدهای قبل از اسلام هر چهار طرف به دهانه های باز منتهی می شد . )

۳ـ چپیره = جمع شده

از آنجائیکه در معماری ایرانی به ندرت به ته رنگ گرد بر می خوریم و معمولاً قسمت انتهائی بشن به شکل ، مربع و گاهی مستطیل است با چپیره کردن آنرا تبدیل به دایره می کنند بعد گنبد روی آن سوار می شود . به همین دلیل مرحله چپیره شدن در گنبدسازی شایان توجه است زیرا امکان داشتن زمینه گرد است که اجرای نهایی پوشش گنبد را میسر می سازد .

معمولاً در نقشه هائی که پوشش به صورت گنبد طراحی می شود زمینه را به شکل مربع در نظر می گیرند تا به سادگی بتوان آنرا تبدیل به ۸ و ۱۶ و ۳۲ و بالاخره دایره کرد .

گنبد سازی در ایران به ندرت روی زمینه مستطیل نزدیک به مربع هم اجرا شده است در این صورت مستطیل تبدیل به ۶ و ۱۲ و سپس بیضی نزدیک به دایره می شود و گنبد روی بیضی قرار می گیرد . به این نوع گنبد که مقطع افقی آن به جای دایره بیضی است کمبیزه گفته اند . از نمونه های این نوع گنبد با ته رنگ بیضی مسجد حاج رجبعلی تهران و امامزاده زید بن علی در ورامین قابل ذکرند .

چپیره

چپیره سازی در گنبد به دو بخش عمده تقسیم می شود :

▪ گوشه سازی = گوشه بندی

▪ شکنج = چین و چروک

▪ گوشه سازی یا گوشه بندی یعنی ساختن و تبدیل کردن شکل چهار گوشه بشن به هشت گوشه و به ترتیب ۱۶ و ۳۲ و ۶۴ گوشه و بالاخره دایره و با تبدیل کردن شکل مستطیل نزدیک به مربع به ۶ و ۱۲ گوشه و بالاخره بیضی است . در حالت اخیر مستطیل بشن باید نسبت اندازه های اضلاعش طوری باشد که به راحتی قابل تبدیل به شش گوشه شود مثلاً نسبت ۴ و ۴/۳ قابل تقسیم است . البته با استفاده از کاربندی انواع زمینه های مرسوم در معماری ایرانی را می توان به نحو مطلوب تبدیل به دایره کرد که در مباحث آینده جداگانه بررسی خواهد شد .

جهت دانلود متن کامل مقاله  گنبد کلیک نمایید

نظرات() 

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

تعریف مکان های اقتصادی در شهر

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله تعریف مکان های اقتصادی در شهر شامل 34 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تعریف مکان های اقتصادی در شهر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده :

      ابتدا این مطلب را عنوان می کنیم که تحت چه شرایطی مناطق به وجود نمی آیند و به تبع آن جمعیت به طور یکنواخت و همگن در بعد فضا توزیع می شود.پس از آنکه این شرایط شناسایی شدند,تک تک فرضیات را از بین برده و در مورد هریک توضیحات لازم را ارائه می نماییم.

      در قسمت بعد تئوری های مکان یابی به طور خلاصه ذکر گردیده  وسایر عوامل موثر بر مکان یابی مطرح شده است.

مقدمه :

اقتصاد منطقه ای و حیطه شمول:

      اقتصاد منطقه ای در حقیقت چهارچوبی است که در آن خصوصیات فضایی سیستم های اقتصادی را می توان درک کرد.خصوصیات فضایی به این معنی که در بعد فضایی عواملی را که در توضیع فعالیت های اقتصادی موثر است,شناسایی کنیم و از آن طریق, آثار تغییر در اینگونه فعالیت ها را بر وضعیت جامعه و افراد بررسی نماییم.

      اقتصاد منطقه ای در حقیقت شاخه ی نسبتاً جدیدی از علم اقتصاد است.دلیل به وجود آمدن آن نیز این بوده که,در گذشته اکثر اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل های اقتصادی خود سوال ((کجا)) و یا عبارت دیگر بعد فضایی فعالیت های اقتصادی را در نظر نگرفته و اکثر تحلیل های خود را بر این اساس استوار می نمودند.که فعالیت های اقتصادی در زمان خاص و مکان خاص صورت می گرفته و طبیعتاً قدرت تجزیه تحلیل آن ها در بعد فضایی بسیار محدود می گردیده است.

      بنابر این می توان گفت که اقتصاد منطقه ای و به تعبیری اقتصاد شهری ارتباط درونی و برونی محیط فضایی و فعالیت های اقتصادی را مورد مطالعه قرار می دهد.لازم به توضیح است که اقتصاد منطقه ای و شهری عمدتاً به صورت موضوعات مجزایی بررسی می گردند.لیکن همواره تشابهات زیادی نیز بین آن ها ملاحظه می شود.(مثلا ایجاد یک شهر به صورت یک منطقه کوچکتر بوده و یا شهر های به هم پیوسته خود می توانند منطقه ای بزرگتر را تشکیل دهند).این دو رشته تخصصی با در نظر گرفتن بعد فضایی فعالیت های اقتصادی, می توانند راهگشای بسیاری از مسایل کاربردی در کشور ها باشند و می توان گفت که استفاده از آن ها همواره همراه با تکنیک های تجزیه و تحلیل کمی و مدل های آماری پیچیده است.با توجه به تنوع و پیچیدگی مسایل مطرح شده در این دو شاخه از علم اقتصاد,می توان بسیاری از مسایل موجود در مناطق از قبیل رشد و توسعه اقتصادی, مسکن ,حمل و نقل, نحوه استفاده از زمین, توریسم و غیره را مورد بررسی قرار داد.

      به این ترتیب هریک از این دو شاخه به بررسی مسایل خاصی می پردازد. اقتصاد منطقه ای عمدتاً حول محور بررسی متغیر هایی نظیر اشتغال, درآمد, رشد مناطق, جمعیت ,حمل و نقل بین شهری و منطقه ای, مهاجرت سرمایه و نیروی کار ,مکان یابی فعالیت های اقتصادی برای واحد هایی اقتصادی نظیر خانوار ها ,بنگاه ها و دولت قرار گرفته؛در حالی که در اقتصاد شهری امور مربوط به ابعاد فضایی, مسایل شهری و سیاست های عمومی دولت های محلی مورد بحث قرار می گیرد.مسایل شهری از قبیل فقر,آلودگی ,سیستم حمل و نقل مسکن, جرم و جنایت که ارتباط تنگاتنگی با نحوه تصمیم گیری خانوارها و بنگاه ها دارد.تصمیمات مکان یابی ان ها باعث ایجاد این گونه مسایل گشته است و بالعکس مسایل شهری نیز در تصمیم گیری مکان یابی آن ها تاثیر خواهد گذاشت.در اقتصاد شهری به جز مسایل فوق می توان موارد دیگری نظیر مخارج دولت های محلی و مالیات ها,آموزش و پرورش,مسایل حمل و نقل شهری, فقر,مسکن و جرم و جنایت و علل ریشه یابی آن مسایل را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

 تعریف منطقه و انواع آن

      لغت منطقه اصولاً اشاره به بخشی از یک فضای جغرافیایی دارد و معمولاً قابل تفسیر است.مثلاً در جمله ((منطقه اطراف خانه)) لغت منطقه اشاره به محله اطراف خانه و فضای جغرافیایی معین و تعریف شده کوچکی دارد؛در حالی که اگر بگوییم ((ما در یک منطقه گرمسیر زندگی می کنیم)),لغت منطقه فضای بزرگتری را که حداقل شامل یک یا چند استان است در بر می گیرد.یا به عنوان مثال افزایش تجارت بین کشور ها را در نظر می گیریم.همین طور که حجم تجارت بین کشور ها افزایش می یابد, مناطق بین المللی تعریف و دارای اهمیت گشته و اقتصاد بین المللی نیز همانند  اقتصاد منطقه ای شهری به دنبال حل و فصل مسایل ناشی از تحرک منابع نیروی کار و سرمایه بین کشور های مختلف و درون منطقه بین الملل می گردد.بنابر این لغت منطقه از لحاظ اندازه می تواند دارای معانی و تفسیر های مختلفی باشد.

       لغت شهر نیز همانند منطقه دارای معانی مختلفی است به طور قطع می توان گفت صرف نظر از اینکه یک شهر چگونه تعریف شده باشد,یک منطقه محسوب می شود.مناطق شهری عمدتاً دارای جمعیت زیاد و فضای جغرافیایی بزرگ هستند.ولی طبق تعاریف مراکز آمار,ممکن است فضا هایی با جمعیت حد اقل ۵۰۰۰ نفر نیز شهر محسوب گردد.الیته برخی از دانشمندان علوم اجتماعی شهر را بر اساس چگالی جمعیت تعریف نکرده اند بلکه برخورداری از حداقل رفاه اجتماعی و سطح زندگی مردم را به عنوان ملاک در نظر می گیرند.لذا در این تعریف ,جامعه شهری در مقابل جامعه سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

      اصولاً مناطق را بر اساس نحوه عملکرد, ارتباط متقابل بین اجزای اقتصادی داخل منطقه و همچنین یکپارچگی فعالیت ها دسته بندی می نمایند.به طور کلی می توان مناطق فعال را به سه دسته تقسیم نمود:

     مناطق مرکزی یا هسته ای : یکی از مهمترین انواع مناطق فعالند.منطقه مرکزی اصولا بر اساس یک سیستم سلسله مراتبی روابط تجاری و اقتصادی ایجاد می گردد.مراکز تجاری کوچک در این مناطق به مراکز تجاری بزرگتر وابسته اند و خود آن ها نیز برای تامین برخی از کالا های مورد نیاز خود باز به مراکز تجاری و اقتصادی بزرگتری متصل می شوند.بنابراین مناطق مرکزی یا هسته ای نشان دهنده این واقعیتند که ممکن است مناطق زیادی در درون یک منطقه مرکزی وجود داشته باشد.که هریک از آن مناطق ممکن است یک شهر کوچک یا متوسط باشند.

     مناطق همگن :    مناطقی هستند که از نظر نوع فعالیت, خصوصیات اقلیمی و فرهنگی شبیه به هم هستند.در هر کشور  می توان وجود این مناطق را تشخیص داد.به عنوان مثال در کشور ما, مناطق شمالی کشور و یا در جنوب غربی  مناطق کویری و یا مناطق نفت خیز را در گوشه ای دیگر می توان مشخص نمود.این گونه مناطق عمدتاً درای فعالیت های اقتصادی مشابهی هستند و واحد های اقتصادی و مردم عمدتاًاز سیاست های دولت در خصوص فعالیت های مربوط در منطقه متاثر می گردند.

     مناطق اداری :  عمدتاً به منظور اهداف مدیریتی و سازماندهی تعریف می گردند.مناطق اداری اصولاًاز سایر مناطق نظیر مناطق همگن و مناطق مرکزی قابل لمس تر و مشخص ترند؛چرا که محدوده جغرافیایی آن ها به طور واضح تعریف گردیده است.برای مثال محدوده بخش ,شهرستان ,شهر و استان بر طبق تقسیمات جغرافیایی کشور کاملاً مشخص است.

تعریف شهر و انواع آن :

     در تقسیم بندی عناصر کشوری در ایران شهر این طور تعریف شده است؛((شهر محلی است که با حدود قانون در محدوده ی جغرافیایی بخش واقع شده و از نظربافت,ساختمان و اشتغال و در سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی خاص خود است.به طوری که اکثر ساکنان دائمی آن در بخش های کسب و تجارت صنعت و کشاورزی و خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری نیز از خود کفایی نسبی برخوردارند.))

علاوه بر تقسیم بندی فوق داخل یا بافت هر شهر از عناصر مختلفی نظیر واحد همسایگی(تجمع تعدادی خاص از واحد های مسکونی),محله(تجمع نقاط مسکونی و استفاده از خدمات شهری در محدوده ای کوچک)و برزن(تجمع تعدادی از محله ها) تشکیل گردیده است.

جهت دانلود متن کامل مقاله تعریف مکان های اقتصادی در شهر کلیک نمایید

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :